post image

PHP | Vòng lặp foreach

Vòng lặp này được dùng để duyệt phần tử của mảng. Qua mỗi lần lặp thì 1 phần tử của mảng sẽ được dùng và lần lặp tiếp theo thì sẽ đến phần tử tiếp theo được dùng. Syntax: Ví dụ: Output: Bài trước: Vòng lặp do-while trong PHP. Tham khảo: https://www.php.net/manual/en/control-structures.foreach.php

post image

PHP | Vòng lặp do-while

Đây là kiểu vòng lặp kiểm tra điều kiện sau, tức là bắt đầu vòng lặp, nó sẽ thực hiện khối lệnh, sau đó rồi mới kiểm tra điều kiện. Vì thế, khối lệnh sẽ được thực hiện ít nhất 1 lần khi dùng vòng lặp do-while. Sau khi thực hiện 1 lần, chương trình

post image

PHP | Vòng lặp while

Vòng lặp while cũng dùng kiểu kiểm tra trước điều kiện giống for, tức là kiểm tra điều kiện trước (ở đầu vòng lặp), nếu điều kiện là đúng thì thực hiện khối lệnh bên trong vòng lặp, và cứ lặp đi lặp lại chừng nào mà điều kiện vẫn là đúng. Syntax: Ví dụ:

post image

PHP | Vòng lặp for

Kiểu lặp này được sử dụng khi người dùng đã xác định được trước rằng khối lệnh này sẽ được thực hiện bao nhiêu lần. Tức là số lần lặp là được biết trước. Loại vòng lặp này khá dễ để kiểm soát bởi tính đơn giản và chặt chẽ của nó. Sẽ có 3