post-image

PHP | Vòng lặp do-while

Câu lệnh lặp

Đây là kiểu vòng lặp kiểm tra điều kiện sau, tức là bắt đầu vòng lặp, nó sẽ thực hiện khối lệnh, sau đó rồi mới kiểm tra điều kiện. Vì thế, khối lệnh sẽ được thực hiện ít nhất 1 lần khi dùng vòng lặp do-while. Sau khi thực hiện 1 lần, chương trình sẽ lặp chừng nào điều kiện vẫn còn đúng.

Syntax:

do
{
  // lệnh hoặc khối lệnh
}
while ("điều kiện");Code language: JavaScript (javascript)

Ví dụ:

<?php
$so = 1;
do
{
  $so += 2;
  echo $so, "\n";
}
while ($so < 5);
?>Code language: HTML, XML (xml)

Output:

3
5

Ví dụ sau đây sẽ cho thấy sự khác nhau của vòng lặp while và do-while.

<?php
$so = 1;
// while
while ($so != 1)
{
  echo "Dong nay khong duoc in ra dau!";
}
// do-while
do
{
  $so++;
  echo "Dong nay moi duoc in ra, va vong lap chay it nhat 1 lan.";
}
while ($so == 1);
?>Code language: HTML, XML (xml)

Output:

Dong nay moi duoc in ra, va vong lap chay it nhat 1 lan.

Giản đồ:

Bài trước: Vòng lặp while trong PHP.

Bài kế tiếp: Vòng lặp for-each trong PHP.

Tham khảo:

https://www.php.net/manual/en/control-structures.do.while.php

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.