post image

Session trong PHP

Một cách khác để làm dữ liệu có thể truy cập trên các trang khác nhau của toàn bộ một Website là sử dụng một PHP Session. Một session tạo ra một file trong một thư mục tạm thời trên Server, nơi đã đăng kí các biến session và các giá trị của chúng được

post image

Phương thức GET & POST trong PHP

Có 2 cách để Client có thể gửi thông tin cho Web Server: Phương thức GET Phương thức POST Trước khi trình duyệt gửi thông tin, nó mã hóa nó bởi sử dụng một giản đồ gọi là URL encoding. Trong giản đồ này, các cặp name/value được kết hợp với kí hiệu = và