post image

Các hàm xử lý file trong PHP

Việc xử lý file trong php rất quan trọng vì trong các ứng dụng thực tế ta hay dùng file để lưu trữ dữ cache cho website hoặc là lưu trữ một thứ gì đó để cho nhằm giúp ứng dụng chạy nhanh hơn, vì thế tôi viết bài này giúp các bạn làm quen với

post image

Upload File trong PHP

Một PHP script có thể sử dụng với một HTML form cho phép người dùng upload file lên Server. Đầu tiên các file này được upload lên một thư mục tạm thời, sau đó được di chuyển tới một đích bởi một PHP script. Thông tin trong trang phpinfo.php mô tả thư mục tạm thời mà được

post image

Chèn file trong PHP

Bạn có thể chèn nội dung của một PHP file vào một PHP file khác trước khi Server thực thi nó. Có 2 hàm trong PHP có thể được sử dụng để làm điều này. Hàm include() Hàm require() Đây là một điểm mạnh của PHP mà giúp đỡ trong việc tạo hàm, header, footer

post image

PHP | Hàm (phần 2)

Giá trị mặc định của tham số Ví dụ tiếp theo hướng dẫn các dùng tham số mặc định. Nếu ta gọi hàm setHeight() mà không truyền tham số thì giá trị mặc định sẽ được truyền vào: Giá trị trả về của hàm Để hàm có giá trị trả về, dùng return: Giá trị

post image

PHP | Hàm (phần 1)

Điểm mạnh thực sự của PHP đến từ các hàm của nó. PHP có hơn 1000 hàm có sẵn và người dùng vẫn có thể tạo các hàm/chương trình con tuỳ ý. Hàm do người dùng cài đặt trong PHP Ngoài những hàm có sẵn, người dùng có thể tự tạo hàm và chương trình

post image

PHP | Cú pháp cơ bản

Cấu trúc cơ bản định hình ngôn ngữ lập trình PHP (hay thực ra bất kì ngôn ngữ lập trình nào khác) được gọi là cú pháp. Script của PHP được thực hiện ở máy chủ rồi kết quả HTML được gửi về cho trình duyệt. Bình thường thì nó có thể có tag HTML

post image

PHP | Giới thiệu

Đầu tiên, PHP là một ngôn ngữ lập trình, viết tắt của PHP: Hypertext Preprocessor (PHP: siêu văn bản tiền xử lí). PHP là 1 ngôn ngữ script dùng cho bên máy chủ, được thiết kế đặc biệt dành cho việc thiết kế web. Nó cũng là một ngôn ngữ mã nguồn mở, có nghĩa