post image

Các hàm xử lý mảng trong PHP

Để tiện cho việc tra cứu học tập mình sẽ liệt kê danh sách các hàm xử lý mảng hay sử dụng tại bài này, các bạn cập nhật và tra cứu nhé. 1. Danh sách các hàm xử lý mảng trong PHP Sau đây là các hàm chúng ta hay sử dụng nhất. 1.

post image

Cách tốt nhất để khởi tạo mảng rỗng trong PHP

Để tạo mảng trong PHP, ta cần dùng hàm array(). Có 3 loại mảng được hỗ trợ bởi PHP: Mảng thường: Mảng có vị trí được kí hiệu bằng số. Mảng associative: Mảng có vị trí được đặt tên. Mảng nhiều chiều: Có một hoặc nhiều mảng con theo các chiều khác nhau (ví dụ

post image

Sắp xếp mảng

Các phần tử của mảng có thể sắp xếp theo thứ tự tăng/giảm dần theo ký tự trong bảng chữ cái hoặc số. Các hàm sắp xếp mảng       Trong chương này, chúng ta sẽ đi thông qua một số hàm sắp xếp trong PHP bên dưới đây: sort () –  Sắp xếp mảng tăng dần rsort()

Mảng

Một mảng lưu giữ rất nhiều giá trị bên trong một biến. Mảng là gì? Một mảng là một biến đặc biệt, cái mà có thể chứa nhiều hơn một giá trị tại một thời điểm. Nếu chúng ta có một danh sách các mặt hàng (Ví dụ: Một danh sách tên các ô tô),