post image

Sắp xếp mảng

Các phần tử của mảng có thể sắp xếp theo thứ tự tăng/giảm dần theo ký tự trong bảng chữ cái hoặc số. Các hàm sắp xếp mảng       Trong chương này, chúng ta sẽ đi thông qua một số hàm sắp xếp trong PHP bên dưới đây: sort () –  Sắp xếp mảng tăng dần rsort()

Mảng

Một mảng lưu giữ rất nhiều giá trị bên trong một biến. Mảng là gì? Một mảng là một biến đặc biệt, cái mà có thể chứa nhiều hơn một giá trị tại một thời điểm. Nếu chúng ta có một danh sách các mặt hàng (Ví dụ: Một danh sách tên các ô tô),