Câu lệnh switch

Câu lệnh switch thường được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau trên các điều kiện khác nhau. Câu lệnh switch Sử dụng câu lệnh switch để chọn một hoặc nhiều khối mã nguồn để thực thi. Cú pháp: Khối lệnh này hoạt động như sau: Trước tiên có một biểu thức n (thông

Câu lệnh if…else…elseif

Các câu lệnh điều kiện thường được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau trên các điều kiện khác nhau. Câu lệnh điều kiện Bình thường khi chúng ta viết code, chúng ta muốn các hành động khác nhau cho các điều kiện khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng câu