[Thực hành] Triển khai interface ‘Comparable’ cho các lớp hình học

Mục tiêu Luyện tập thiết kế và triển khai interface. Điều kiện Biết cách thiết kế và triển khai interface. Mô tả Sử dụng interface Comparable và triển khai phương thức compareTo() để hỗ trợ so sánh “hơn, kém, bằng” các đối tượng của các lớp hình học. Sử dụng sort() để triển khai compareTo() , viết một chương trình sử dụng phương

[Thực hành] Lớp Animal và interface Edible

Mục tiêu Luyện tập thiết kế và triển khai mô hình lớp đối tượng sử dụng lớp trừu tượng và interface. Điều kiện Biết cách  sử dụng lớp trừu tượng và interface. Mô tả Để dễ dàng gọi (sử dụng) phương thức makeSound() của các đối tượng mô phỏng động vật, tạo lớp trừu tượng Animal. Triển khai

[Bài đọc] Class Abstraction

PHP5 đưa vào khái niệm lớp trừu tượng (abstract class) cùng các phương thức trừu tượng (abstract method). Lớp trừu tượng được định nghĩa ra không nhằm cho việc sử dụng để tạo ra đối tượng từ nó, lớp trừu có ít nhất một phương thức trừu tượng phải được định nghĩa là một abstract

[Bài đọc] Interface

Interface khai báo giống cách chúng ta khai báo một lớp, nhưng ta dùng từ khoá interface thay cho class và các phương thức bên trong không có phần thân (chỉ có khai báo). Tất cả các phương thức được định nghĩa trong một interface phải được khai báo là public; đó là đặc tính của interface. Triển khai

[Thực hành] Hệ các đối tượng hình học

Mục tiêu Luyện tập triển khai cơ chế kế thừa trong OOP. Mô tả Trong phần này, chúng ta phát triển một ứng dụng hỗ trợ tính các thông số: diện tích, chu vi, thể tích của các hình như: hình tròn, hình trụ, hình chữ nhật, hình vuông. Mỗi loại hình sẽ có các

post image

[Bài đọc] Kế thừa & ghi đè phương thức

Lập trình hướng đối tượng cho người mới bắt đầu với php Để hiểu được phần hướng dẫn này bạn nên có hiểu biến căn bản về hàm, biến, cấu trúc điều kiện và vòng lặp. Bài hướng dẫn về lập trình hướng đối tượng với php được trình bày từ bước 18 đến 22. 

[Bài đọc] Ghi đè phương thức (Override method)

Ghi đè phương thức là gì? Ghi đè phương thức (override method) là cơ chế cho phép lớp một lớp con viết lại một phương thức đã có trong lớp cha. Chẳng hạn: class A{ function m(){ echo ‘This method is defined inside class A’; }} class B extends A{  function m(){       

[Bài đọc] Kế thừa trong PHP

Kế thừa (inheritance) là một đặc điểm quan trọng của mô hình Lập trình hướng đối tượng. PHP là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, do đó chúng ta cần nắm rõ cách thức triển khai cơ chế kế thừa trong PHP để có thể sử dụng tốt tính năng này. Kế thừa

[Bài đọc] Vòng đời của một đối tượng

Một đối tượng trong PHP được sinh ra và mất đi (huỷ khỏi bộ nhớ). Quá trình sử dụng một đối tượng thường theo các giai đoạn sau: 1. Khởi tạo đối tượng 2. Sử dụng đối tượng (sử dụng các thuộc tính của đối tượng, gọi các phương thức của đối tượng) 3. Huỷ

post image

[Thực hành] Tạo một đối tượng duy nhất của lớp

Mục tiêu Luyện tập sử dụng phương thức static và thuộc tính static. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một lớp Application và đảm bảo rằng chỉ có một đối tượng Application duy nhất được tạo ra. Kỹ thuật này là rất hữu ích trong những trường hợp chúng ta muốn chia