post-image

Session trong PHP

Phương thức

Một cách khác để làm dữ liệu có thể truy cập trên các trang khác nhau của toàn bộ một Website là sử dụng một PHP Session.

Một session tạo ra một file trong một thư mục tạm thời trên Server, nơi đã đăng kí các biến session và các giá trị của chúng được lưu trữ. Dữ liệu này sẽ có sẵn cho tất cả các trang trên site trong suốt quá trình truy cập trang đó.

Vị trí của file tạm thời được xác định bởi một cài đặt trong php.ini file được gọi là session.save_path. Trước khi sử dụng bất kì biến session nào, bạn phải chắc chắn rằng đã cài đặt đường dẫn này.

>>> Xem ngay SÁCH LẬP TRÌNH PHP TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Khi một session bắt đầu, những điều sau sẽ xảy ra:

 • Đầu tiên, PHP tạo một định danh duy nhất cho session cụ thể đó, định danh này là chuỗi kí tự ngẫu nhiên của 32 số hexa, như 3c7foj34c3jj973hjkop2fc937e3443.
 • Một cookie được gọi là PHPSESSID sẽ được gửi tự động đến máy tính người dùng để lưu trữ chuỗi định danh session duy nhất ở trên.
 • Một file được tạo tự động trên Server trong thư mục tạm thời đã được chỉ định và nó mang tên của định danh duy nhất và được bắt đầu bằng sess_. Ví dụ như: sess_3c7foj34c3jj973hjkop2fc937e3443.

Khi PHP script muốn lấy giá trị từ một biến session, PHP tự động lấy chuỗi định danh session duy nhất này từ PHPSESSID cookie, sau đó tìm file mang tên đó trong thư mục tạm thời của nó, một xác thực có thể được hoàn thành bằng việc so sánh các giá trị đó.

Một session kết thúc khi người dùng tắt trình duyệt hoặc sau khi rời khỏi site này, Server sẽ chấm dứt session sau một thời gian đã định trước, thường là 30 phút.

Bắt đầu một PHP Session

PHP session rất đơn giản để bắt đầu bằng cách tạo một lời gọi đến hàm session_start(). Đầu tiên hàm này kiểm tra một session đã được bắt đầu hay chưa, nếu chưa thì nó sẽ bắt đầu một session. Lời gọi hàm session_start() này được đề nghị đặt ở đầu của trang.

Các biến session được lưu trữ trong mảng liên hợp là $_SESSION[]. Các biến này có thể được truy cập trong suốt vòng đời một session.

Ví dụ sau bắt đầu một session, sau đó đăng ký một biến có tên counter, được lượng gia mỗi khi trang được truy cập trong suốt vòng đời của nó.

Sử dụng isset() để kiểm tra biến session được thiết lập hay chưa.

Đặt đoạn code này vào test.php file và tải file này nhiều lần để xem kết quả:

<?php
  session_start();
  
  if( isset( $_SESSION['counter'] ) )
  {
   $_SESSION['counter'] += 1;
  }
  else
  {
   $_SESSION['counter'] = 1;
  }
  $msg = "Bạn đã truy cập trang này ". $_SESSION['counter'];
  $msg .= " lần trong session này.";
?>
<html>
  
  <head>
   <title>Thiết lập session trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
   <?php echo ( $msg ); ?>
  </body>
  
</html>Code language: HTML, XML (xml)

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả: (mình tải 5 lần và kết quả thu được là 5 lần)

Hủy một PHP Session

Session trong PHP có thể được hủy bằng hàm session_destroy(). Hàm này không cần bất kì tham số nào và một lời gọi đơn có thể hủy tất cả các biến session. Nếu bạn muốn hủy một biến session đơn, khi đó bạn sử dụng hàm unset() để hủy thiết lập một biến session.

Đây là ví dụ hủy thiết lập một biến session đơn.

<?php
  unset($_SESSION['counter']);
?>Code language: HTML, XML (xml)

Dưới đây là lời gọi hàm sẽ hủy tất cả biến session.

<?php
  session_destroy();
?>Code language: HTML, XML (xml)

Bật Auto Session trong PHP

Bạn không cần gọi hàm start_session() để bắt đầu một session khi một người dùng truy cập site của bạn, nếu bạn thiết lập biến session.auto_start thành 1 trong php.ini file.

Session mà không Cookie

Sẽ có trường hợp khi người dùng không cho phép lưu trữ cookie trên máy của họ. Vì vậy, có một phương thức khác để gửi session ID cho trình duyệt.

Một cách khác, bạn có thể sử dụng hằng số SID, được định nghĩa khi session bắt đầu. Nếu Client không gửi một session cookie thích hợp, nó có form dạng session_name=session_id. Nếu không thì, nó mở rộng thành một chuỗi trống. Vì thế, bạn có thể nhúng nó vô điều kiện vào trong các URL.

Ví dụ sau minh họa cách đăng kí một biến và cách liên kết chính xác đến một trang khác thông qua SID.

<?php
  session_start();
  
  if (isset($_SESSION['counter'])) {
   $_SESSION['counter'] = 1;
  }
  else {
   $_SESSION['counter']++;
  }
  
  $msg = "Bạn đã truy cập trang này ". $_SESSION['counter'];
  $msg .= " lần trong session này.";
  
  echo ( $msg );
?>
<p>
  Để tiếp tục, mời bạn click vào trang sau: <br />
  
  <a href="nextpage.php?<?php echo htmlspecialchars(SID); ?>">
</p>Code language: HTML, XML (xml)

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả: (mình tải 5 lần và kết quả thu được là 5 lần)

Hàm htmlspecialchars() có thể được sử dụng khi in SID để tránh các tấn công liên quan đến XSS.

Nguồn: https://vietjack.com/php/session_trong_php.jsp

Tham khảo:

https://www.php.net/manual/en/reserved.variables.session.php

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.