post-image

PHP | Vòng lặp while

Câu lệnh lặp

Vòng lặp while cũng dùng kiểu kiểm tra trước điều kiện giống for, tức là kiểm tra điều kiện trước (ở đầu vòng lặp), nếu điều kiện là đúng thì thực hiện khối lệnh bên trong vòng lặp, và cứ lặp đi lặp lại chừng nào mà điều kiện vẫn là đúng.

Syntax:

while ("điều kiện") { // lệnh hoặc khối lệnh }
Code language: JavaScript (javascript)

Ví dụ:

<?php $so = 1; while ($so < 5) { $so += 2; echo $so, "\n"; } ?>
Code language: HTML, XML (xml)

Output:

3 5

Giản đồ:

Bài trước: Vòng lặp for trong PHP.

Bài kế tiếp: Vòng lặp do-while trong PHP.

Tham khảo:

https://www.php.net/manual/en/control-structures.while.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *