post-image

PHP | Vòng lặp foreach

Câu lệnh lặp

Vòng lặp này được dùng để duyệt phần tử của mảng. Qua mỗi lần lặp thì 1 phần tử của mảng sẽ được dùng và lần lặp tiếp theo thì sẽ đến phần tử tiếp theo được dùng.

Syntax:

foreach ("phần tử của mảng là giá trị")
{
// lệnh hoặc khối lệnh
}Code language: PHP (php)

Ví dụ:

<?php
 
  $arr = array (1, 2, 3, 4, 5, 6);
  
  foreach ($arr as $val) 
  { 
    echo "$val \n";
  }
   
  $arr = array ("Nam", "Hoa", "Lan");
  
  foreach ($arr as $val) 
  { 
    echo "$val \n";
  }
 
?>Code language: HTML, XML (xml)

Output:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
Nam 
Hoa 
Lan 

Bài trước: Vòng lặp do-while trong PHP.

Tham khảo:

https://www.php.net/manual/en/control-structures.foreach.php

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.