post-image

PHP | Vòng lặp foreach

Câu lệnh lặp

Vòng lặp này được dùng để duyệt phần tử của mảng. Qua mỗi lần lặp thì 1 phần tử của mảng sẽ được dùng và lần lặp tiếp theo thì sẽ đến phần tử tiếp theo được dùng.

Syntax:

foreach ("phần tử của mảng là giá trị") { // lệnh hoặc khối lệnh }
Code language: PHP (php)

Ví dụ:

<?php $arr = array (1, 2, 3, 4, 5, 6); foreach ($arr as $val) { echo "$val \n"; } $arr = array ("Nam", "Hoa", "Lan"); foreach ($arr as $val) { echo "$val \n"; } ?>
Code language: HTML, XML (xml)

Output:

1 2 3 4 5 6 Nam Hoa Lan

Bài trước: Vòng lặp do-while trong PHP.

Tham khảo:

https://www.php.net/manual/en/control-structures.foreach.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *