post-image

PHP | Vòng lặp for

Câu lệnh lặp

Kiểu lặp này được sử dụng khi người dùng đã xác định được trước rằng khối lệnh này sẽ được thực hiện bao nhiêu lần. Tức là số lần lặp là được biết trước. Loại vòng lặp này khá dễ để kiểm soát bởi tính đơn giản và chặt chẽ của nó. Sẽ có 3 phần quan trọng khi khai báo vòng lặp này: khởi tạo, điều kiện lặp và bộ đếm.

Syntax:

for ("khởi tạo"; "điều kiện"; "bộ đếm")
{
    // lệnh hoặc khối lệnh ở đây
}Code language: JavaScript (javascript)

Ở trong vòng lặp for, 1 biến lặp được sử dụng để điều khiển vòng lặp. Đầu tiên sẽ cần khởi tạo biến lặp đó bằng 1 giá trị nào đó, sau đó kiểm tra với điều kiện lặp xem điều kiện này còn thoả mãn hay không. Nếu điều kiện còn đúng thì tiếp tục chạy, và biến lặp sẽ tiếp tục được cập nhật. Vòng lặp sẽ tiếp tục chạy như vậy cho đến khi điều kiện là sai.

  • Khởi tạo: Sử dụng để khởi tạo vòng lặp, 1 biến lặp bằng 1 giá trị nào đó. Ví dụ: $so = 1;
  • Điều kiện: Ở đây ta có điều kiện để kiểm tra tính đúng đắn của điều kiện do ta đặt ra. Nếu điều kiện này đúng thì vòng lặp chạy tiếp, và dừng lại nếu điều kiện này sai. Ví dụ: $so <= 10;
  • Bộ đếm (hay có thể gọi là cập nhật biến đếm): Sau khi thực hiện toàn bộ khối lệnh nằm trong vòng lặp for, bộ đếm tăng hoặc giảm biến lặp 1 giá trị nào đó. Ví dụ: $so += 1;

Ví dụ:

<?php
for ($so = 1; $so <= 10; $so += 1)
{
    echo "$so \n";
}
?>Code language: HTML, XML (xml)

Output:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bài kế tiếp: Vòng lặp while trong PHP.

Tham khảo:

https://www.php.net/manual/en/control-structures.for.php

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.