post-image

LIMIT trong MySQL

Tổng quan

Mệnh đề LIMIT trong MySQL được sử dụng để hạn chế số lượng bản ghi được trả về bởi câu lệnh SELECT. Trong bài viết này cùng nhau tìm hiểu về nó nhé.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của mệnh đề LIMIT với câu lệnh SELECT sẽ như sau.

SELECT
    column1,column2,...
FROM
    table
LIMIT offset, count;

Mệnh đề này chấp nhận một hoặc hai đối số. Các giá trị của cả hai đối số phải bằng 0 hoặc số nguyên dương.

TH1: Khi bạn sử dụng mệnh đề này với một đối số, đối số này sẽ được sử dụng để xác định số lượng hàng tối đa trả về từ đầu tập kết quả.

SELECT
    column1,column2,...
FROM
    table
LIMIT count;

TH2: Truy vấn trên tương đương với truy vấn sau với mệnh đề LIMIT chấp nhận hai đối số:

SELECT
    column1,column2,...
FROM
    table
LIMIT 0 , count;

Ví dụ sử dụng LIMIT trong MySQL để có N hàng đầu tiên

Giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Ví dụ: để chọn 3 khách hàng đầu tiên từ bảng CUSTOMERS, bạn sử dụng truy vấn sau:

SELECT * FROM CUSTOMERS
LIMIT 3;

Câu lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

Mệnh đề LIMIT trong MySQL

Ví dụ sử dụng LIMIT trong MySQL để có được giá trị cao nhất và thấp nhất

Mệnh đề LIMIT thường được sử dụng với các ORDER BY. Đầu tiên, bạn sử dụng mệnh đề ORDER BY để sắp xếp tập kết quả dựa trên các tiêu chí nhất định và sau đó bạn sử dụng mệnh đề LIMIT để tìm giá trị thấp nhất hoặc cao nhất.

Ví dụ 1: để chọn 3 khách hàng hàng đầu có tuổi lớn nhất, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT * FROM CUSTOMERS
ORDER BY AGE DESC
LIMIT 3;

Mệnh đề LIMIT trong MySQL

Ví dụ 2: để chọn 3 khách hàng hàng đầu có tuổi nhỏ nhất, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT * FROM CUSTOMERS
ORDER BY AGE ACS
LIMIT 3;

Mệnh đề LIMIT trong MySQL

Nguồn: https://viettuts.vn/mysql/menh-de-limit-trong-mysql

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.