post image

Regexp trong MySQL

Regexp trong MySQL – Biểu thức chính quy trong MySQL. Bạn đã thấy MySQL sử dụng câu lệnh có dạng (Pattern Matching) LIKE …%. MySQL cũng hỗ trợ hoạt động so khớp mẫu khác dựa trên biểu thức chính quy và toán tử REGEXP. Nếu bạn đã sử dụng Regex trong Java hay JavaScript, thì nó là

post image

NULL trong MySQL

Giá trị NULL trong MySQL là thuật ngữ được sử dụng để đại diện cho một giá trị còn thiếu. Một giá trị NULL trong một bảng là một giá trị trong một trường dường như trống. Trường có giá trị NULL là trường không có giá trị. Điều rất quan trọng là phải hiểu rằng

post image

DISTINCT trong MySQL

Câu lệnh DISTINCT trong MySQL được sử dụng kết hợp với câu lệnh SELECT để loại bỏ tất cả các bản ghi trùng lặp và chỉ lấy các bản ghi duy nhất. Có thể có tình huống khi bạn có nhiều bản ghi trùng lặp trong một bảng. Trong khi lấy ra bản ghi như vậy, chỉ

post image

GROUP BY trong MySQL

Mệnh đề GROUP BY trong MySQL được sử dụng hợp tác với câu lệnh SELECT để sắp xếp dữ liệu giống nhau thành các nhóm. Mệnh đề này này tuân theo mệnh đề WHERE trong câu lệnh SELECT và đứng trước mệnh đề ORDER BY. Cùng tìm hiểu ở bài này nhé. Cú pháp Cú pháp

post image

ORDER BY trong MySQL

Mệnh đề ORDER BY trong MySQL được sử dụng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, dựa trên một hoặc nhiều cột. Một số cơ sở dữ liệu sắp xếp các kết quả truy vấn theo thứ tự tăng dần theo mặc định. Lệnh ASC được sử dụng để

post image

LIMIT trong MySQL

Mệnh đề LIMIT trong MySQL được sử dụng để hạn chế số lượng bản ghi được trả về bởi câu lệnh SELECT. Trong bài viết này cùng nhau tìm hiểu về nó nhé. Cú pháp Cú pháp cơ bản của mệnh đề LIMIT với câu lệnh SELECT sẽ như sau. SELECT     column1,column2,… FROM     table LIMIT offset,

post image

LIKE trong MySQL

Mệnh đề LIKE trong MySQL được sử dụng để so sánh một giá trị với các giá trị tương tự sử dụng toán tử ký tự đại diện (wildcard). Có hai ký tự đại diện được sử dụng kết hợp với toán tử này. Phần trăm (%) Dấu gạch dưới (_) Dấu phần trăm (%) thể

post image

DELETE trong MySQL

Câu lệnh DELETE trong MySQL được sử dụng để xóa các bản ghi hiện có từ một bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với truy vấn DELETE để xóa các hàng đã chọn, nếu không tất cả các bản ghi sẽ bị xóa. Trong bài viết này chúng ta hãy cùng nhau

post image

UPDATE trong MySQL

Câu lệnh UPDATE trong MySQL được sử dụng để sửa đổi các bản ghi hiện có trong một bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với câu lệnh truy vấn này để cập nhật các bản ghi đã chọn, nếu không tất cả các bản ghi sẽ bị ảnh hưởng. Trong bài viết

post image

AND và OR trong MySQL

Toán tử AND và OR trong MySQL được sử dụng để kết hợp nhiều điều kiện để thu hẹp dữ liệu trong một câu lệnh SQL. Hai toán tử này được gọi là toán tử liên hợp. Các toán tử này cung cấp phương tiện để so sánh với các toán tử khác nhau trong