Vòng lặp foreach trong PHP

Tổng quan

Vòng lặp foreach trong php dùng để lặp các phần tử trong mảng, chính vì thế nó được sử dụng rất nhiều khi chúng ta làm dự án với PHP, hầu như ai cũng thích bởi vì sử dụng đơn giản.

Cú pháp vòng lặp foreach trong PHP

foreach ($array as $key => $value){
  // Các dòng lệnh
}Code language: PHP (php)

Hoặc:

foreach ($array as $value){
  // Các dòng lệnh
}Code language: PHP (php)

Trong đó $array là mảng cần lặp, $key là số chỉ mục (mảng có chỉ mục) hoặc là key (trong mảng kết hợp), $value là giá trị của phần tử ở vị trí $key.

Vòng lặp Foreach PHP hoạt động như thế nào

Cũng như các vòng lặp khác trong PHP, vòng lặp Foreach PHP là cú pháp giúp bạn lặp 1 đoạn mã nhiều lần với số lần lặp bằng chính số phần tử của mảng.

Điểm khác biệt là vòng lặp PHP Foreach chỉ làm việc với Array (mảng) mà thôi, nên nếu bạn cố gắng sử dụng chúng trên các loại biến khác, sẽ dễ dẫn đến lỗi.

Các hàm Foreach trong PHP đều có mục đích cụ thể, được sử dụng với các loại biến PHP phức tạp hơn như mảng và đối tượng (objects).

Với mỗi vòng lặp tham số $value thay đổi thành một giá trị mới. Trong một vòng lặp PHP thông qua mảng hoặc một đối tượng, $value nhận từng giá trị từ phần tử đầu tiên cho đến khi mảng kết thúc.

Sau đây là ví dụ, hàm Foreach trong PHP được sử dụng để hiển thị mọi phần tử trong mảng $animals:

<?php

$animals = array(“rabbit”, “cat”, “bmw”, “lama”);

foreach ($animals as $value)

{

echo “$value <br>”;

}

?>

Nguyên tắc hoạt động của Vòng lặp Foreach PHP

Hàm Foreach trong PHP được sử dụng để duyệt các phần tử của mảng. Dựa trên 2 cú pháp trên, vòng lặp foreach cũng có nguyên tắc hoạt động như sau:

 • Giá trị đầu tiên của mảng $array sẽ gán vào biến tạm $value ở vòng lặp đầu tiên
 • Sau đó, qua mỗi vòng lặp thì biến tạm sẽ được gán giá trị của phần tử tiếp theo của mảng
 • Cứ như vậy, vòng lặp sẽ lặp đi lặp lại đến khi duyệt qua tất cả các phần tử trong mảng $array.

Ví dụ

$nam = array(
  1990,
  1991,
  1992,
  1993,
  1994,
  1995
);
 
foreach ($nam as $key => $value){
  echo $value;
}Code language: PHP (php)

Kết quả:

0 => 1990
1 => 1991
2 => 1992
3 => 1993
4 => 1994
5 => 1995Code language: PHP (php)

Kết thúc bài này tôi hy vọng các bạn nắm được cách sử dụng vòng lặp foreach trong php để xử lý mảng. Chúc bạn học tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.