post-image

UPDATE trong MySQL

Tổng quan

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Câu lệnh UPDATE trong MySQL được sử dụng để sửa đổi các bản ghi hiện có trong một bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với câu lệnh truy vấn này để cập nhật các bản ghi đã chọn, nếu không tất cả các bản ghi sẽ bị ảnh hưởng.

Trong bài viết này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem cách để sử dụng câu lệnh này sao cho hợp lý nhé.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của truy vấn UPDATE với mệnh đề WHERE như sau:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN = valueN
WHERE [condition];

Bạn có thể kết hợp N số điều kiện bằng toán tử AND hoặc OR.

Ví dụ câu lệnh Update

Giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau đây:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Truy vấn sau sẽ cập nhật ADDRESS cho một khách hàng có số ID là 6 trong bảng.

UPDATE CUSTOMERS
SET ADDRESS = 'Vinh Phuc'
WHERE ID = 6;

Bây giờ, bảng CUSTOMERS sẽ có các bản ghi sau đây:

Câu lệnh UPDATE trong MySQL

Nếu muốn sửa đổi tất cả các giá trị ADDRESS và SALARY trong bảng CUSTOMERS, bạn không cần phải sử dụng mệnh đề WHERE vì chỉ cần câu lệnh UPDATE là đủ như thể hiện trong câu lệnh sau đây.

UPDATE CUSTOMERS
SET ADDRESS = 'Ha Noi', SALARY = 1000.00;

Bây giờ, bảng CUSTOMERS sẽ có các bản ghi sau đây:

Câu lệnh UPDATE trong MySQL

Nguồn: https://viettuts.vn/mysql/cau-lenh-update-trong-mysql

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.