[Thực hành] Truy vấn dữ liệu nâng cao

Tổng quan

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng WHERE với AND và OR

Mô tả

Sử dụng CSDL bán hàng có sẵn, hiển thị các dữ liệu với nhiều điều kiện khác nhau

Hướng dẫn nộp bài:

Up code lên github

Paste link github vào phần nộp bài

Các bước thực hiện

Sử dụng AND

Quan sát 2 bảng product và productlines trong cơ sở dữ liệu classicmodels.

Bây giờ nếu muốn hiển thị ra các sản phẩm có giá lớn hơn 56.76 và số lượng trong kho lớn hơn 10 sử dụng truy vấn như sau:

select productCode, productName, buyprice, quantityInStock from products
where buyprice > 56.76 and quantityInStock > 10

Kết quả trả về:

Bây giờ, nếu bạn muốn lấy productcode, productname và buyprice từ bảng products, textdescription từ bảng productlines với điều kiện giá mua nằm trong khoảng từ 56.76 đến 95.59. Bạn cần chọn dữ liệu từ cả hai bảng và đối chiếu các hàng bằng cách so sánh cột productline từ bảng sản phẩm với cột productline từ bảng productlines dưới dạng truy vấn sau:

SELECT productCode,productName, buyprice, textDescription
FROM products
INNER JOIN productlines
ON products.productline = productlines.productline
WHERE buyprice > 56.76 AND buyprice < 95.59

Kết quả trả về:

Sử dụng OR

Bây giờ nếu muốn hiển thị ra các sản phẩm có loại sản phẩm là Classic Cars hoặc nhà cung cấp là ‘Min Lin Diecast’ sử dụng truy vấn như sau:

select productCode, productName, buyprice, quantityInStock, productVendor, productLine from products where productLine = 'Classic Cars' or productVendor = 'Min Lin Diecast'

Kết quả trả về:

Tổng kết

Trong bài tập này, bạn đã luyện tập:

  • Truy vấn với lệnh AND
  • Truy vấn với lệnh OR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.