post-image

[Thực hành] Refactoring – tách phương thức

Tổng quan

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập kỹ thuật tách phương thức.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách phương thức dựa trên mã nguồn có sẵn.

Hướng dẫn

Bước 1: Chạy mã nguồn có sẵn

Tải mã nguồn về từ địa chỉ: https://github.com/codegym-vn/php-cleancode-refactoring-method-extraction

Mở file Cylinder.php và CylinderTest.php để tìm hiểu về mã nguồn.

Bước 2: Áp dụng kỹ thuật tách phương thức

Ở trong mã nguồn hiện tại, phương thức getVolume() đang thực hiện quá nhiều công việc:

 • Tính diện tích đáy
 • Tính chu vi của hình trụ
 • Tính thể tích của hình trụ

Do đó, chúng ta cần tách thành các phương thức riêng biệt để mã nguồn trở nên gọn gàng và dễ quản lý hơn.

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ tách thêm 2 phương thức để thực hiện các nhiệm vụ:

 • getBaseArea(): Tính diện tích đáy
 • getPerimeter(): Tính chu vi

Mã nguồn sau khi tách phương thức:

class Cylinder
{
  public function getVolume($radius, $height)
  {
    $baseArea = $this->getPerimeter($radius);
    $perimeter = $this->getBaseArea($radius);
    $volume = $perimeter * $height + 2 * $baseArea;
    return $volume;
  }
  /**
   * @param $radius
   * @return float|int
   */
  public function getPerimeter($radius)
  {
    $baseArea = pi() * $radius * $radius;
    return $baseArea;
  }
  /**
   * @param $radius
   * @return float|int
   */
  public function getBaseArea($radius)
  {
    $perimeter = 2 * pi() * $radius;
    return $perimeter;
  }
}

Lưu ý: Sau mỗi bước refactor thì cần chạy lại các test case để đảm bảo mã nguồn đang hoạt động tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.