post-image

[Thực hành] Quản lí sản phẩm

Tổng quan

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập việc sử dụng các từ khoá public, private, sử dụng getter/setter và namespace.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng đơn giản để quản lí danh sách sản phẩm. Ứng dụng này chỉ nhằm mục đích minh hoạ cho 2 tính năng:

 • Thêm sản phẩm
 • Hiển thị danh sách sản phẩm

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo một dự án mới với các thư mục và file như hình bên dưới

Bước 2: Khai báo lớp Product như sau:

<?php
namespace Models;
class Product{ 
  private $name; 
  private $price; 
  public function __construct($name = NULL, $price = 0){
    $this->name = $name;    
    $this->price = $price;  
 } 
  public function setName($name){  
     $this->name = $name;  
 } 
  public function getName(){ 
     return $this->name;  
 }  
  public function setPrice($price){   
     $this->price = $price;  
 } 
  public function getPrice(){   
     return $this->price;
 }
}
 • Lớp Product được đặt trong namespace là Models.
 • Lớp Product có 2 thuộc tính private là $name và $price
 • Lớp Product có các getter/setter để truy cập đến các thuộc tính private

Bước 3: Khai báo lớp ProductManager

<?php 
namespace Services;
class ProductManager{  
   private $products;  
 
   public function __construct(){   
      $this->products = []; 
 } 
 
   public function add($product) {   
     $this->products[] = $product; 
 }  
   public function getProducts(){  
     return $this->products; 
 }
}
 • Lớp ProductManager được đặt trong namespace là Services
 • Lớp ProductManager có một thuộc tính là một mảng chứa danh sách các sản phẩm
 • Lớp ProductManager có phương thức add($product) được sử dụng để thêm một sản phẩm vào mảng
 • Lớp ProductManager có phương thức getProducts() để trả về mảng các sản phẩm

Bước 4: Viết kịch bản minh hoạ trong file index.php

<?php
include_once "Models/Product.php";
include_once "Services/ProductManager.php";
use Services\ProductManager;
use Models\Product;
$productManager = new ProductManager();
$productManager->add(new Product("Laptop"));
$productManager->add(new Product("Mobile"));
$products = $productManager->getProducts();
foreach ($products as $product) { 
 echo $product->getName() ."<br/>";
}

Hãy chạy ứng dụng và hiển thị nội dung của file index.php và quan sát kết quả.

Hãy để ý đến:

 • Sử dụng namespace Services và Models
 • Sử dụng các phương thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.