[Thực hành] Kiểm tra ký tự đầu tiên của chuỗi có phải là chữ hoa không

Tổng quan

Mục tiêu:

Luyện tập sử dụng biểu thức chính quy.

Mô tả:

Viết chương trình kiểm tra ký tự đầu tiên của chuỗi có phải là chữ hoa hay không.

Lưu đồ thuật toán.

Các bước thực hiện.

Bước 1: Khai báo mẫu chuỗi.

$regexp = '/^[A-Z]/';

Bước 2: Tạo file php.

function isFirstLetterUpperCase($str)
{
$regexp = '/^[A-Z]/';
if (preg_match($regexp, $str)) {
echo("String's first character is uppercase");
} else {
echo("String's first character is not uppercase");
}
}

Bước 3: Truyền tham số vào là một chuỗi để thực hiện việc so khớp chuỗi với mẫu.

isFirstLetterUpperCase('Codegym');
isFirstLetterUpperCase('cdegym');

Bước 4: Thực thi chương trình quan sát kết quả.

Bước 5: Xây dựng bộ kiểm thử khác để kiểm tra kết quả trên.

string 1: Nguyen van Nam

string 2: NGUYEN VAN NAM

string 3: nguyen van Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.