post-image

Regexp trong MySQL

Tổng quan

Regexp trong MySQL – Biểu thức chính quy trong MySQL. Bạn đã thấy MySQL sử dụng câu lệnh có dạng (Pattern Matching) LIKE …%. MySQL cũng hỗ trợ hoạt động so khớp mẫu khác dựa trên biểu thức chính quy và toán tử REGEXP. Nếu bạn đã sử dụng Regex trong Java hay JavaScript, thì nó là khá đơn giản để bạn hiểu về hoạt động này bởi vì việc so khớp này là khá tương tự như các biểu thức chính quy trong các ngôn ngữ lập trình Java.

Bảng dưới liệt kê các Pattern có thể được sử dụng cùng với toán tử REGEXP.

Pattern So khớp với
^ Phần đầu của chuỗi
$ Phần cuối của chuỗi
. Bất kỳ ký tự đơn nào
[…] Bất kỳ ký tự nào được liệt kê trong dấu ngoặc vuông
[^…] Bất kỳ ký tự nào không được liệt kê trong dấu ngoặc vuông
p1|p2|p3 Bất kỳ mẫu p1, p2 hoặc p3 nào
* 0 hoặc nhiều instance (sự thể hiện) của phần tử ở trước
+ 1 hoặc nhiều instance (sự thể hiện) của phần tử ở trước
{n} n instance (sự thể hiện) của phần tử ở trước
{m,n} Từ m tới n instance (sự thể hiện) của phần tử ở trước

Ví dụ Regexp trong MySQL

Dựa vào bảng trên, bạn có thể thành lập nhiều kiểu truy vấn SQL đa dạng tùy theo yêu cầu của bạn. Ở đây, mình sẽ liệt kê một số kiểu cần thiết nhất. Giả sử chúng ta có một bảng sinhvienk60 và có một trường là ten:

Truy vấn để tìm tất cả NAME bắt đầu với ‘^Ng’:

SELECT name FROM nhanvien WHERE ten REGEXP '^Ng';

Truy vấn để tìm tất cả NAME kết thúc với ‘ng$’:

SELECT name FROM nhanvien WHERE ten REGEXP 'ng$';

Truy vấn để tìm tất cả NAME chứa ‘ao’:

SELECT name FROM nhanvien WHERE ten REGEXP 'ao';

Truy vấn để tìm tất cả NAME bắt đầu với một nguyên âm và kết thúc với ‘nh’:

SELECT name FROM nhanvien WHERE ten REGEXP '^[aeiou]|nh$';

Nguồn: https://viettuts.vn/mysql/regexp-trong-mysql

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.