post-image

Promise trong ES6

Tổng quan

Promise là một trong những tính năng mới mà ES6 cung cấp cho các lập trình viên JavaScript để xử lý bất đồng bộ. Vậy Promise là gì ? Cùng tìm hiểu nhé.

Promise là gì ?

Promise sinh ra để xử lý kết quả của một hành động cụ thể, kết quả của mỗi hành động sẽ là thành công hoặc thất bại và nó giúp chúng ta giải quyết câu hỏi “Nếu thành công thì làm gì? Nếu thất bại thì làm gì?”. Cả hai câu hỏi này ta gọi là một hành động gọi lại (callback action)

Các trạng thái của promise

Khi được khởi tạo thì nó có một trong ba trạng thái sau:

 • Fulfilled: hành động xử lý xong và thành công
 • Rejected: hành động xử lý xong và thất bại
 • Pending: hành động đang chờ xử lý hoặc bị từ chối

Trong đó hai trạng thái Reject và Fulfilled ta gọi là Settled, tức là đã xử lý xong.

Cách tạo

 • Để tạo 1 promise sẽ sử dụng cú pháp sau:
   var promise = new Promise(function (resolve, reject) {
   });

Trong đó:
* `resolve` là một hàm callback xử lý cho hành động thành công.
* `reject` là một hàm callback xử lý cho hành động thất bại.

Thenable

`Thenable` là một phương thức ghi nhận kết quả của trạng thái (thành công hoặc thất bại) mà ta khai báo ở `Reject` và `Resolve`.
Nó có hai tham số truyền vào là 2 callback function.
Tham số thứ nhất xử lý cho `Resolve` và tham số thứ 2 xử lý cho `Reject`.

var promise = new Promise(function(resolve, reject){
resolve('Success');
// OR
reject('Error');
});
promise.then(
function(success){
// Success
},
function(error){
// Error
}
);

Catch trong promise

then có hai tham số callbacks đó là success và error. Tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng phương thức catch để bắt lỗi. Cú pháp:

promise.then().catch();

Ví dụ:

    var promise = new Promise(function(resolve, reject){
      reject('Error!');
    });

    promise.then(function(message){
      console.log(message);
    })
    .catch(function(message){
      console.log(message);
    });

Một vài ví dụ ứng dụng promise

Giả sử ta có một tác vụ muốn delay 5s rồi in ra chữ “LẬP” tiếp đó 3s in ra chú “TRÌNH” sau cùng 2s in ra chữ “PHP”

 • Nếu sử dụng hàm setTimeout thì có thể viết như sau:
  setTimeout(function(){
    console.log('LẬP');
    setTimeout(function(){
      console.log('TRÌNH');
      setTimeout(function(){
       console.log('PHP');
     },2000);
    },3000);
  }, 5000);
 • Nhưng với việc sử dụng promise ta sẽ viết lại thành như sau.
  function handleTimeout(timeout) {
    return new Promise(function (resolve, reject) {
      setTimeout(resolve, timeout);
    });
  }

  var xxx = handleTimeout(5000);
  xxx.then(function () {
    console.log('LẬP');
  })
  .then(function () {
    return handleTimeout(3000);
  })
  .then(function () {
    console.log('TRÌNH')
  })
  .then(function () {
    return handleTimeout(1000);
  })
  .then(function () {
    console.log('PHP');
  });

KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH NỀN TẢNG CHO NGƯỜI MỚI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.