post-image

PHP – Tổng quan về cú pháp

Tổng quan

Trong bài này sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về các cú pháp rất cơ bản của PHP và rất quan trọng để làm cho nền tảng PHP của bạn vững chắc.

Escaping to PHP

Công cụ phân tích cú pháp PHP cần một cách để phân biệt mã PHP với các phần tử khác trong trang. Cơ chế để làm như vậy được gọi là ‘Escaping to PHP‘. Có bốn cách để làm điều này:

Canonical PHP tags

Kiểu thẻ PHP hiệu quả phổ biến nhất là:

<?php...?>Code language: HTML, XML (xml)

Nếu bạn sử dụng kiểu này, bạn có thể chắc chắn rằng các thẻ của bạn sẽ luôn được diễn giải chính xác.

Short-open (SGML-style) tags

Cú pháp:

<?...?>Code language: HTML, XML (xml)

Các thẻ ngắn, như người ta có thể mong đợi, là tùy chọn ngắn nhất. Bạn phải thực hiện một trong hai điều để cho phép PHP nhận ra các thẻ –

 • Chọn tùy chọn cấu hình thẻ –enable-short-tags khi bạn đang xây dựng PHP.
 • Đặt cài đặt short_open_tag trong tệp php.ini của bạn thành On. Tùy chọn này phải được tắt để phân tích cú pháp XML với PHP vì cùng một cú pháp được sử dụng cho các thẻ XML.

Thẻ kiểu ASP

Các thẻ kiểu ASP bắt chước các thẻ được các Trang Máy chủ Hoạt động sử dụng để phân định các khối mã. Các thẻ kiểu ASP trông như thế này –

<%...%>Code language: HTML, XML (xml)

Để sử dụng thẻ kiểu ASP, bạn sẽ cần đặt tùy chọn cấu hình trong tệp php.ini của mình.

Thẻ tập lệnh HTML

<script language = "PHP">...</script>Code language: HTML, XML (xml)

Commenting PHP Code

Comment là một phần của chương trình chỉ tồn tại đối với người đọc và được loại bỏ trước khi hiển thị kết quả của chương trình. Có hai định dạng nhận xét trong PHP –

Comment một dòng – Chúng thường được sử dụng để giải thích ngắn gọn hoặc ghi chú có liên quan đến mã cục bộ. Dưới đây là các ví dụ về nhận xét dòng đơn.

<?
  # This is a comment, and
  # This is the second line of the comment
  
  // This is a comment too. Each style comments only
  print "An example with single line comments";
?>Code language: HTML, XML (xml)

Comment nhiều dòng:

<?
  # First Example
  print <<<END
  This uses the "here document" syntax to output
  multiple lines with $variable interpolation. Note
  that the here document terminator must appear on a
  line with just a semicolon no extra whitespace!
  END;
  
  # Second Example
  print "This spans
  multiple lines. The newlines will be
  output as well";
?>Code language: HTML, XML (xml)
<?
  /* This is a comment with multiline
   Author : Mohammad Mohtashim
   Purpose: Multiline Comments Demo
   Subject: PHP
  */
  
  print "An example with multi line comments";
?>Code language: HTML, XML (xml)

PHP không phân biệt với khoảng trắng

Khoảng trắng là những thứ bạn nhập thường ẩn trên màn hình, bao gồm dấu cách, tab và dấu xuống dòng (ký tự cuối dòng).

Không phân biệt khoảng trắng trong PHP có nghĩa là hầu như không bao giờ quan trọng bạn có bao nhiêu ký tự khoảng trắng trong một hàng. Một ký tự khoảng trắng nào giống với nhiều ký tự như vậy.

Ví dụ: mỗi câu lệnh PHP sau đây gán tổng 2 + 2 cho biến $four là tương đương:

$four = 2 + 2; // single spaces
$four <tab>=<tab2<tab>+<tab>2 ; // spaces and tabs
$four =
2+
2; // multiple linesCode language: PHP (php)

PHP phân biệt chữ hoa chữ thường

<html>
  <body>
   
   <?php
     $capital = 67;
     print("Variable capital is $capital<br>");
     print("Variable CaPiTaL is $CaPiTaL<br>");
   ?>
   
  </body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Output:

Variable capital is 67
Variable CaPiTaL is

Các câu lệnh là các biểu thức được kết thúc bằng dấu chấm phẩy

Một câu lệnh trong PHP là bất kỳ biểu thức nào được theo sau bởi dấu chấm phẩy (;). Bất kỳ chuỗi câu lệnh PHP hợp lệ nào được bao bởi các thẻ PHP đều là một chương trình PHP hợp lệ. Đây là một câu lệnh điển hình trong PHP, trong trường hợp này chỉ định một chuỗi ký tự cho một biến có tên là $ welcome –

$greeting = "Welcome to PHP!";

Biểu thức là sự kết hợp của các mã thông báo

Các khối xây dựng nhỏ nhất của PHP là các mã thông báo không thể phân chia, chẳng hạn như số (3.14159), chuỗi (.two.), Biến ($two), hằng số (TRUE) và các từ đặc biệt tạo nên cú pháp của chính PHP như if , khác, trong khi, cho và v.v.

Braces make blocks

Mặc dù các câu lệnh không thể được kết hợp như các biểu thức, bạn luôn có thể đặt một chuỗi các câu lệnh ở bất kỳ đâu mà một câu lệnh có thể đi bằng cách đặt chúng trong một tập hợp các dấu ngoặc nhọn.

Ở đây cả hai câu lệnh là tương đương –

if (3 == 2 + 1)
  print("Good - I haven't totally lost my mind.<br>");
  
if (3 == 2 + 1) {
  print("Good - I haven't totally");
  print("lost my mind.<br>");
}

Chạy PHP Script từ Command Prompt

Có, bạn có thể chạy tập lệnh PHP của mình trên dấu nhắc lệnh của mình. Giả sử bạn có nội dung sau trong tệp test.php

<?php
  echo "Hello PHP!!!!!";
?>

Bây giờ hãy chạy tập lệnh này dưới dạng dấu nhắc lệnh như sau:

$ php test.php

Nó sẽ tạo ra kết quả sau:

Hello PHP!!!!!

Hy vọng bây giờ bạn đã có kiến ​​thức cơ bản về Cú pháp PHP.

Xem thêm:

Nguồn video: Phạm Huy Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.