post-image

Kế thừa trong PHP

Tổng quan

Như các bạn đã biết thì Hướng đối tượng có 4 tính chất đặc trưng đó là: kế thừa, đóng gói, trừu tượng, đa hình. Và bài hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu tính kế thừa trong PHP OOP.

Tính kế thừa trong hướng đối tượng.

Để cho các bạn dễ hiểu chúng ta cùng nghiên cứu qua ví dụ sau:

VD: Giả sử tôi có 2 lớp Người lớn và Trẻ con (nhỏ hơn 1 tuổi) có các properties vào methods như sau:

Kế thừa

Như ở trong hình thì các bạn cũng đã thấy giữa 2 lớp người lớn và trẻ con có các thuộc tính và phương thức khác nhau, và điều đó ứng dụng vào trong lập trình thì chẳng nhẽ chúng ta phải viết cả 2 lớp mà trong nó lại chỉ khác nhau có một chút. Nhưng đối với lập trình hướng đối tượng chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng ra một lớp chung cho các lớp con kế thừa nó (điều này trong phương pháp lập trình truyền thống không có) và cụ thể ở đây là lớp con người.

2, Kế thừa trong PHP.

Một class extends từ class cha của nó sẽ có được đầy đủ các thuộc tính và phương thức của class cha (lưu ý: chỉ là có được các thuộc tính và phương thức chứ sử dụng được hay không là còn do visbility của lớp cha thế nào ).

Trong PHP để khai báo extend từ một lớp cha chúng ta sử dụng từ khóa extends theo cú pháp:

class childClass extends parentClass
{
  //code
}

Trong đó: childClass là class mà các bạn đang muốn khởi tạo, parentClass là class cha mà childClass đang muốn extend nó.

VD: Giờ đây đối với giả sử ở phần 1 thì chúng ta chỉ cần tìm ra các thuộc tính và phương thức chung để xây dựng lớp cha. Mình sẽ tạo ra lớp ConNguoi là cha của 2 lớp Người lớn và Trẻ con như sau:

class ConNguoi
{
  var $chan;
  var $tay;
  var $mat;
  var $mui;

  function an()
  {

  }
}

Và giờ 2 lớp con muốn sử kế thừa lại các thuộc tính và phương thức trên thì chỉ cần extends lại. Ở đây mình sẽ kế thừa và phát triển thêm các thuộc tính và phương thức cho 2 class con.

 • Lớp Người lớn:
class NguoiLon extends ConNguoi
{
  var $longnach;

  function di()
  {

  }

  function noi()
  {

  }
}
 • Lớp Trẻ con:
class TreCon extensds ConNguoi
{
  function bo()
  {

  }
}

Kế thừa bắc cầu.

Và đương nhiên trong hướng đối tượng các bạn cũng có thể sử dụng tính chất bắc cầu đối với kế thừa. Khi kế thừa như thế thì class con sẽ extend được tất cả các thuộc tính, phương thức từ lớp cha của nó và lớp cha của lớp cha nó…

VD:

class A
{
  //class A
}

class B extends A
{
  
}

class C extends B
{
  //class C
}

Gọi thuộc tính và phương thức của lớp cha.

Nó chỉ khác khi lớp con của chúng ta cũng tồn tại một thuộc tính hay phương thức mà lớp cha của nó đã tồn tại rồi. Trong trường hợp này chúng ta sử dụng từ khóa parent::methodName() hoặc parent::propertyName để xử lý.

VD:

class ParentClass
{
  function getClass()
  {
    return 'ParentClass';
  }
}

class ChildClass extends ParentClass
{
  var $name = 'ChildClass';

  function getclass()
  {
    return 'ChildClass';
  }

  function getMethod()
  {
    echo 'Đây là phương thức ăn của lớp ' . $this->getclass();
  }

  function getMethodParent()
  {
    echo 'Đây là phương thức ăn của lớp ' . parent::getclass();
  }
}

$class = new ChildClass();
$class->getMethod();
//kết quả: Đây là phương thức ăn của lớp Trẻ con
$class->getMethodParent();
//kết quả: Đây là phương thức ăn của lớp Người lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.