Hàm

Tổng quan

Hàm

Sức mạnh thật sự của PHP là các hàm. PHP có hơn 100 hàm được xây dựng sẵn.

Hàm do người dùng định nghĩa

Bên cạnh những hàm có sẵn của PHP, chúng ta có thể tạo hàm của riêng mình.

  • Hàm là một khối các câu lệnh được sử dụng nhiều lần trong một chương trình.
  • Hàm sẽ không thực thi ngay lập tức khi một trang được tải.
  • Hàm sẽ thực thi bởi lời gọi hàm.

Tạo một hàm định nghĩa bởi người dùng

Hàm định nghĩa bởi người dùng khai bao bắt đầu với từ khóa function

Cú pháp:

function functionName() {
     code to be executed;
}

Chú ý:  Tên hàm bắt đầu bằng một chữ cái hoặc ký hiệu _ (không được là số). Tên hàm không phân biệt chữ hoa/thường.

Trong ví dụ bên dưới đây, chúng ta sẽ tạo một hàm tên là “writeMsg()”. Hàm bắt đầu bởi dấu ngoặc mở { và kết thúc là dấu ngoặc đóng }. Hàm có nhiệm vụ hiển thị chuỗi “Hello world!”. Để gọi một hàm, chúng ta gọi tên hàm đó:

<?php
  function writeMsg() {
     echo "Hello world!";
  }
  writeMsg(); // call the function
?>

Tham số của hàm (Arguments)

Thông tin truyền tới một hàm thông qua các tham số. Một tham số cũng giống như là một biến.

Các tham số là xác định sau tên một hàm, bên trong một ngoặc tròn ( ). Chúng ta có thể thêm rất nhiều tham số nếu chúng ta muốn, các tham số cách nhau bởi dấu phẩy.

Theo dõi ví dụ dưới đây có một hàm cùng một tham số ($fname). Khi hàm familyName() là được gọi, chúng ta luôn truyền một cái tên (ví dụ: Jani) và cái tên đó được sử dụng bên trong hàm:

<?php
 function familyName($fname) {
     echo "$fname Refsnes.<br>";
 }  familyName("Jani");
 familyName("Hege");
 familyName("Stale"); 
 familyName("Kai Jim");
 familyName("Borge");
?>

Ví dụ sau về hàm với 2 tham số đầu vào là $fname và $year.

<?php
 function familyName($fname, $year) {
     echo "$fname Refsnes. Born in $year <br>";
 }
 familyName("Hege", "1975");
 familyName("Stale", "1978");
 familyName("Kai Jim", "1983");
?>

Giá trị tham số mặc định

Theo dõi ví dụ dưới đây. Cách sử dụng một tham số mặc định. Nếu chúng ta gọi một hàm setHeight() không cùng các đối số nó sẽ lấy giá tị mặc định như là đối số:

<?php
 function setHeight($minheight = 50) {
     echo "The height is : $minheight <br>";
 }
 setHeight(350);
 setHeight(); /* will use the default value of 50 */
 setHeight(135);
 setHeight(80);
?>

Giá trị trả về của hàm

Để cho phép một hàm trả về một giá trị, sử dụng câu lệnh return:

<?php
function sum($x, $y) {
     $z = $x + $y;
     return $z;
}
echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "<br>";
echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "<br>";
echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);
?>

Kết quả trả về của đoạn mã trên:

5 + 10 = 15
7 + 13 = 20
2 + 4 = 6

Last modified: Saturday, 6 May 2017, 8:21 PM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.