Hàm Trim() trong PHP

Tổng quan

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Hàm trim() được dùng để: “Xóa những ký tự có tên trong danh sách ký tự do bạn chỉ định ra khỏi vị trí đầu tiên và cuối cùng của chuỗi. Việc xóa ở vị trí đầu tiên (hoặc cuối cùng) sẽ kết thúc khi ký tự đầu tiên (hoặc cuối cùng) của chuỗi không nằm trong danh sách ký tự do bạn chỉ định”.

Cú pháp

trim(string $str)

Input: $str là một chuỗi cần xóa ký tự trắng dư thừa

Output: Một chuỗi sau khi đã loại bỏ các ký tự trắng dư thừa như

 • Ký tự trắng đầu chuỗi
 • Ký tự trắng cuối chuỗi
 • Nhiều ký tự trắng gần nhau được lược bỏ còn một khoảng trắng như văn bản thông thường.

Chú ý: Hàm này thường được dùng trong chuẩn hóa dữ liệu form trước khi thêm vào database.

Ví dụ

Code

$text  = "      ------This is a test -- string :) ...   ";
$hello = "Hello World";
var_dump($text);
echo "<br />";
var_dump($hello);
echo "<br />";

$trimmed = trim($text);
var_dump($trimmed);
echo "<br />";

$trimmed = trim($text, " -.");
var_dump($trimmed);
echo "<br />";

$trimmed = trim($hello, "Hdle");
var_dump($trimmed);
echo "<br />";

$trimmed = trim($hello, 'HdWr');
var_dump($trimmed);
echo "<br />";

Kết quả

string(53) " ------This is a test -- string :) ... " 
string(11) "Hello World" 
string(37) "------This is a test -- string :) ..." 
string(27) "This is a test -- string :)" 
string(5) "o Wor" 
string(9) "ello Worl"

Ví dụ 2: Xóa khoảng trắng dư thừa ở giữa chuỗi

<?php
$str = "Học Php     thật   là thú vị";
echo trim($str);
?>Code language: HTML, XML (xml)

Kết quả sau khi chạy chương trình

Học Php thật là thú vị

Tổng kết

Qua bài này tôi đã giới thiệu đến bạn hàm xóa ký tự trắng dư thừa trong chuỗi php. Ngay bây giờ bạn cần ghi chép và thực hành lại bài để đảm bảo nắm chắc bài học!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.