Hàm isset() trong PHP

Tổng quan

Hàm isset() trong PHP mình cũng đã sử dụng khá nhiều lần trong series này rồi nhưng vẫn có một số bạn mail hỏi sự khác nhau giữa hàm isset() trong PHP như thế nào?. Khi nào thì sử dụng hàm isset()?

Hàm isset trong PHP

Hàm isset là một hàm chuyên dùng để kiểm tra xác định của biến phục vụ trong xử lý dữ liệu.

bool isset ($var_1 [, var_2, $var_3... ] )Code language: PHP (php)

Hàm isset() được xác định nếu biến được xác định và không NULL

Chú ý: Nếu biến đã được hủy giá trị bởi hàm unset() thì bến đó không được thiết lập. Với biến này được kiểm tra qua hàm isset() sẻ trả về giá trị FALSE

Tham số:

 • $var_1: Là biến thứ nhất cần kiểm tra (bắt buộc phải có)
 • $var_2,…$var_n các biến còn lại cần kiểm tra( có thể có hoặc không)

Giá trị trả về: Trả về TRUE nếu biến tồn tại và có giá trị khác NULL, ngược lại trả về FALSE.

Ví dụ

<?php

$var = '';
if (isset($var)) {
  // Nếu biên tồn tại
  echo 'Biến là tồn tại';
}
$a = 'test';
$b = 'anothertest';

var_dump(isset($a));   // TRUE => Biến a đã được khai báo
var_dump(isset($a, $b)); // TRUE => Cả biến a và b đều được khai báo ở trên.

unset ($a);

var_dump(isset($a));   // FALSE => Biến a đã bị unset ở trên.
var_dump(isset($a, $b)); // FALSE => Vì biến a đã bị unset.

$foo = NULL;
var_dump(isset($foo));  // FALSE => Biến foo có giá trị là NULL>

?>Code language: HTML, XML (xml)

Hàm var_dump() dùng để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến.

Output:

Biến là tồn tại.
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSECode language: PHP (php)

Các hàm tương tự.

 • empty() – Kiểm tra một biến có trống hay không.
 • __isset()
 • unset() – Hủy một biến.
 • defined() – Kiểm tra một hằng số
 • array_key_exists() – Kiểm tra khóa có tồn tại trong mảng hay không.
 • is_null() – Kiểm tra một biến có rỗng hay không.

Hàm isset được sử dụng trong trường hợp nào?

 • Thường được sử dụng trong From kiểm tra sự xác định của biến.
 • Kiểm tra sự xác định của phần tử trong mảng phụ vụ cho xử lý và xuất giá trị trong mảng.

Trên là những ví dụ thông thường hay xảy ra trong thực tế nên vẫn còn khá nhiều trường hợp bạn nên sử dụng hàm isset() trong PHP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.