post-image

GROUP BY trong MySQL

Tổng quan

Mệnh đề GROUP BY trong MySQL được sử dụng hợp tác với câu lệnh SELECT để sắp xếp dữ liệu giống nhau thành các nhóm. Mệnh đề này này tuân theo mệnh đề WHERE trong câu lệnh SELECT và đứng trước mệnh đề ORDER BY. Cùng tìm hiểu ở bài này nhé.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của mệnh đề GROUP BY trong MySQL được hiển thị trong khối lệnh sau. Mệnh đề này trong MySQL phải tuân theo các điều kiện trong mệnh đề WHERE và phải đứng trước mệnh đề ORDER BY nếu mệnh đề được sử dụng.

SELECT column1, column2
FROM table_name
WHERE [ conditions ]
GROUP BY column1, column2
ORDER BY column1, column2

Ví dụ mệnh đề GROUP BY trong MySQL

Giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau đây:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Nếu bạn muốn biết tổng số tiền lương của mỗi khách hàng, thì có thể sử dụng mệnh đề GROUP BY sẽ như sau.

SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM CUSTOMERS
   GROUP BY NAME;

Câu lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

Mệnh đề GROUP BY trong MySQL

Bây giờ, chúng ta hãy update bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau với tên trùng lặp:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME     | AGE | ADDRESS   | SALARY   |
+----+----------+-----+-----------+----------+
|  1 | Ha Anh   |  32 | Ha Noi    |  2000.00 |
|  2 | Ha Anh   |  25 | Ha Noi    |  1500.00 |
|  3 | Vu Bang  |  23 | Vinh      |  2000.00 |
|  4 | Thu Minh |  25 | Ha Noi    |  6500.00 |
|  5 | Hai An   |  27 | Ha Noi    |  8500.00 |
|  6 | Hai An   |  22 | Ha Noi    |  4500.00 |
|  7 | Hai An   |  24 | Ha Noi    | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Bây giờ một lần nữa, nếu bạn muốn biết tổng số tiền lương trên mỗi khách hàng, sau đó truy vấn sẽ như sau:

SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM CUSTOMERS
   GROUP BY NAME;

Câu lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

Mệnh đề GROUP BY trong MySQL

Nguồn: https://viettuts.vn/mysql/menh-de-group-by-trong-mysql

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.