post-image

Điểm khác nhau giữa echo, print và print_r trong PHP

Tổng quan

echo: echo không hẳn là một hàm mà ta chỉ đơn giản gọi nó là thành phần cấu trúc ngôn ngữ PHP. Câu lệnh này chấp nhận một danh sách tham số, cách nhau bởi dấu phẩy, và không giới hạn bằng đóng mở ngoặc nhọn. echo cũng không trả lại bất kì giá trị nào. Tuy vậy, nó không thể dùng như là biến hàm được.

Ví dụ:

<?php
 
$x = "hocphp.net ";
$y = "thu nghiem";
 
echo $x, $y;

?>Code language: HTML, XML (xml)

Output:

hocphp.net thu nghiemCode language: CSS (css)

print: Không phải là 1 hàm thật. Nó cũng là một cấu trúc ngôn ngữ của PHP, nhưng luôn trả lại giá trị 1. Vì thế nó có thể được dùng như là 1 biểu thức. Nhưng lại không giống echo, print chỉ chấp nhận 1 tham số duy nhất. Và nó cũng không thể dùng như là biến hàm được. print chỉ có thể in ra dạng xâu, và chậm hơn so với echo trong việc này.

Ví dụ:

<?php
 
$x = "hocphp.net";

print $x;

?>Code language: HTML, XML (xml)

Output:

hocphp.netCode language: CSS (css)

print_r(): print_r() là một hàm bình thường. Đầu ra của nó là chi tiết của tham số truyền vào với kiểu của tham số đó. Cách này dễ hiểu cho người đọc hơn. Khi dùng hàm này, output được chứa ở buffer trong và có tham số trả lại. Nếu tham số trả lại là TRUE, print_r() sẽ in đầy đủ thông tin hơn so với việc chỉ đơn giản in ra giá trị của biến. Dùng hàm này giúp chúng ta tránh được một số lỗi khi chạy, và nó khá giống hàm var_dump().

Ví dụ:

<?php
 
$arr = array('0' => "hocphp.net",
       '1' => "la", 
       '2' => "trang",
       '3' => "day php");
 
print_r($arr);
?>Code language: HTML, XML (xml)

Output:

Array
(
  [0] => hocphp.net
  [1] => la
  [2] => trang
  [3] => day php
)Code language: PHP (php)

Ví dụ:

<?php
 
$a = "hocphp.net";
$b = array('0' => "hoc", '1' => "php.", '2' => "net");
$c = 3.14;
$d = 7;
 
print "\n$a\n";
 
echo $c + $d . "\n";
 
print_r($b);
?>Code language: HTML, XML (xml)

Output:

hocphp.net
10.14
Array
(
  [0] => hoc
  [1] => php.
  [2] => net
)Code language: PHP (php)

Tham khảo khóa học lập trình web 6 tháng, đảm bảo 100% công việc đầu ra!

Tham khảo thêm:

https://www.php.net/manual/en/function.echo.php

https://www.php.net/manual/en/function.print.php

https://www.php.net/manual/en/function.print-r.php

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.