post-image

DELETE trong MySQL

Tổng quan

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Câu lệnh DELETE trong MySQL được sử dụng để xóa các bản ghi hiện có từ một bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với truy vấn DELETE để xóa các hàng đã chọn, nếu không tất cả các bản ghi sẽ bị xóa.

Trong bài viết này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh này nhé.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của truy vấn DELETE với mệnh đề WHERE như sau:

DELETE FROM table_name
WHERE [condition];

Ngoài ra chúng ta cũng có thể kết hợp N điều kiện bằng cách sử dụng các toán tử AND và OR.

Ví dụ mệnh đề Delete

Hãy xem xét bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau đây:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Ví đụ để xóa đi một khách hàng với id cho trước chúng ta sẽ sử dụng thêm mệnh đề Where. Câu lệnh trong ví dụ sau sẽ xóa một khách hàng có ID là 6.

DELETE FROM CUSTOMERS
WHERE ID = 6;

Bây giờ, bảng CUSTOMERS sẽ có các bản ghi sau đây.

Câu lệnh DELETE trong MySQL

Nếu bạn muốn xóa tất cả các bản ghi từ bảng CUSTOMERS, bạn không cần phải sử dụng mệnh đề WHERE và truy vấn DELETE sẽ như sau:

DELETE FROM CUSTOMERS;

Bây giờ, bảng CUSTOMERS sẽ không có bất kỳ bản ghi nào.

Câu lệnh DELETE trong MySQL

Nguồn: https://viettuts.vn/mysql/cau-lenh-delete-trong-mysql

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.