Câu lệnh echo và print

Tổng quan

Câu lệnh echo và print

Trong PHP có 2 cách để xuất dữ liệu là: echo và print. Trong các phần hướng dẫn phía sau, chúng ta sẽ dùng echo cho hầu hết các ví dụ. Tuy nhiên trong phần này vẫn đề cập đến cả echo và print.

Lệnh echo và print

Echo và print đều được sử dụng xuất dữ liệu ra màn hình. Một số điểm khác nhau giữa chúng là:

 • echo không trả về giá trị trong khi print có trả về một giá trị là 1, vì vậy nó có thể sử dụng trong biểu thức.
 • echo có thể có nhiều tham số trong khi print chỉ có một.
 • echo là nhanh hơn so với print.

Lệnh echo

Lệnh echo có thể được sử dụng cùng hoặc không cùng dấu ngoặc tròn: echo hoặc echo().

Hiển thị văn bản

Ví dụ dưới đây cho thấy cách hiển thị văn bản đầu ra với lệnh echo.

<?php 
 echo "<h2>PHP is Fun!</h2>"; echo "Hello world!<br>";
 echo "I'm about to learn PHP!<br>";
 //sử dụng echo với nhiều tham số, các tham số cách nhau bởi dấu phẩy 
 echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with multiple parameters.";
?> 

Hiển thị biến

Ví dụ bên dưới đây cho thấy cách hiển thị dữ liệu và các biến với lệnh echo.

<?php
 $txt1 = "Learn PHP";
 $txt2 = "W3Schools.com";
 $x = 5; $y = 4;
 echo "<h2>$txt1</h2>";
 echo "Study PHP at $txt2<br>";
 echo $x + $y;
?>

Lệnh print

Lệnh print có thể được sử dụng cùng hoặc không cùng dấu ngoặc tròn: print hoặc print().

Hiển thị văn bản

Ví dụ:

<?php
 print "<h2>PHP is Fun!</h2>";
 print "Hello world!<br>";
 print "I'm about to learn PHP!";
?>

Hiển thị các biến

Ví dụ:

<?php 
 $txt1 = "Learn PHP";
 $txt2 = "W3Schools.com";
 $x = 5; $y = 4;
 print "<h2>$txt1</h2>";
 print "Study PHP at $txt2<br>";
 print $x + $y;
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.