[Thực hành] Nhập và xuất CSDL trên PHPMyAdmin

Tổng quan

Mục tiêu

Luyện tập thao tác nhập (import) CSDL từ file .sql sẵn có và luyện tập xuất (export) CSDL ra file .sql.

Mô tả

Tải dữ CSDL mẫu có sẵn ở đây (Tải file .sql) sau đó nhập vào trong MySQL theo 2 cách: sử dụng PhpMyAdmi và sử dụng dòng lệnh.

Xuất CSDL có sẵn trong MySQL ra file .sql theo 2 cách: Sử dụng PhpMyAdmin và sử dụng dòng lệnh.

Hướng dẫn nhập CSDL từ file .sql

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tải về file .sql ở đây để sử dụng. Sau khi tải về chúng ta giải nén để có được file mysqlsampledatabase.sql.

Cách 1: Sử dụng PHPMyAdmin

1. Đăng nhập vào PHPMyAdmin

2. Đi đến mục “Import”

3. Chọn file muốn nhập, trong trường hợp này chúng ta chọn file mysqlsampledatabase.sql

4. Nhấn nút “Go” để bắt đầu nhập

Sau khi nhập xong, chúng ta có thể quan sát cấu trúc của CSDL vừa tạo.

Cách 2: Sử dụng Terminal

Các bước thực hiện:

1. Mở cửa sổ Terminal

2. Gõ câu lệnh SQL để nhập dữ liệu

mysql < ~/Projects/demo/mysqlsampledatabase.sql -u homestead -p

Lựa chọn -u chỉ định tên tài khoản đăng nhập, lựa chọn -p chỉ định mật khẩu đăng nhập.

4. Sau khi nhập xong CSDL, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách mở ứng dụng Command-line của MySQL và thực thi câu lệnh hiển thị danh sách các CSDL: “SHOW DATABASES”.

Hướng dẫn xuất CSDL

Chúng ta có thể sử dụng một trong số các cách sau để xuất CSDL sẵn có ra các file.

Cách 1: Sử dụng PHPMyAdmin

Các bước thực hiện:
1. Đăng nhập vào PHPMyAdmin
2. Chọn CSDL muốn xuất
3. Đi đến mục “Export”
4. Nhấn nút “Go” để xuất và tải về file .sql.

Cách 2: Sử dụng Terminal

Các bước thực hiện:
1. Mở cửa sổ Terminal
2. Gõ câu lệnh mysqldump:

mysqldump -u homestead -p classicmodels > ~/Projects/demo/classicmodels_backup.sql

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.