[Bài đọc] Tạo MySQL stored procedures

Tổng quan

Store Procedure (thủ tục lưu trữ), có thể được định nghĩa là chương trình con giống như một chương trình con được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Trong ngữ cảnh của MySQL, nó là một phân đoạn các câu lệnh SQL khai báo được lưu trữ bên trong danh mục cơ sở dữ liệu. Sau đây là cú pháp để tạo một Store Procedure:

Syntax

CREATE [DEFINER = { user | CURRENT_USER }]

PROCEDURE sp_name ([proc_parameter[,…]])

[characteristic …] routine_body

proc_parameter: [ IN | OUT | INOUT ] param_name type

type:

Any valid MySQL data type

characteristic:

COMMENT ‘string’

| LANGUAGE SQL

| [NOT] DETERMINISTIC

| { CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA

| MODIFIES SQL DATA }

| SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }

routine_body:

Valid SQL routine statement

Ví dụ

Sau đây là một ví dụ trong đó ta đã tạo một quy trình đơn giản để lấy tất cả các bản ghi từ bảng ‘student_info, có dữ liệu sau:

select * from student_info;
+-----+---------+------------+------------+
| id  | Name    | Address    | Subject    |
+-----+---------+------------+------------+
| 100 | Aarav   | Delhi      | Computers  |
| 101 | YashPal | Amritsar   | History    |
| 105 | Gaurav  | Jaipur     | Literature |
| 110 | Rahul   | Chandigarh | History    |
+------+--------+------------+------------+
4 rows in set (0.00 sec)

Bây giờ, ta tạo thủ tục lưu trữ có tên allrecords ():

Delimiter //
Create Procedure allrecords()
    BEGIN
    Select * from Student_info;
    END//
DELIMITER ;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.