[Bài đọc] PHP Datastructures

Tổng quan

Bộ thư biện SPL (Standard PHP Library – Bộ thư viện chuẩn của PHP) cung cấp nhiều cấu trúc dữ liệu tiêu chuẩn để chúng ta có thể sử dụng ngay trong ứng dụng của mình. Các cấu trúc dữ liệu này được phân thành các nhóm dựa vào hình thức triển khai của chúng, và cũng căn cứ vào cách sử dụng chúng trong các tình huống thực tế.

Doubly Linked List (Danh sách Liên kết Đôi)

Một danh sách liên kết đôi là một danh sách các node được liên kết với nhau theo cả hai hướng.

PHP cung cấp sẵn các lớp thuộc nhóm danh sách liên kết đôi bao gồm:

Heaps

Heaps là một dạng cấu trúc gần giống với tree, trong đó mỗi node sẽ có giá trị lớn hơn hoặc bằng các node con của nó.

PHP cung cấp sẵn các lớp thuộc nhóm Heaps bao gồm:

Arrays

Arrays là cấu trúc dữ liệu trong đó lưu trữ các phần tử theo hình thức liên tiếp nhau, các phần tử này được truy cập dựa vào chỉ số của chúng.

Lưu ý: Cấu trúc Arrays không phải đồng nghĩa với khái niệm “mảng” trong PHP, mảng trong PHP thực tế được triển khai theo hình thức của các hastable (bảng băm) có trật tự.

PHP cung cấp sẵn lớp sau:

Map

Map là một cấu trúc dữ liệu trong đó các phần tử được quản lí theo cặp key-value (khoá-giá trị).

Mảng trong PHP cũng có thể được xem là cấu trúc map, trong đó key có kiểu dữ liệu là integer hoặc string.

PHP cung cấp thêm lớp sau trong nhóm Map:

Lưu ý: Học viên có thể tìm hiểu đầy đủ về các cấu trúc dữ liệu sẵn có trong PHP ở đây: https://www.php.net/manual/en/spl.datastructures.php

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.