[Bài đọc] Lớp SplStack

Tổng quan

[Bài đọc] Lớp SplStack

Lớp SplStack cung cấp các chức năng chính của một stack, được triển khai bằng cách sử dụng danh sách liên kết đôi.

Mô tả ngắn gọn của lớp SplStack như sau:

SplStack extends SplDoublyLinkedList implements Iterator , ArrayAccess , Countable { 
  /* Methods */ 
  __construct ( void ) 
  setIteratorMode ( int $mode ) : void  
/* Inherited methods */  
 public SplDoublyLinkedList::add ( mixed $index , mixed $newval ) : void 
 public SplDoublyLinkedList::bottom ( void ) : mixed  public 
SplDoublyLinkedList::count ( void ) : int  public 
SplDoublyLinkedList::current ( void ) : mixed  public 
SplDoublyLinkedList::getIteratorMode ( void ) : int  public 
SplDoublyLinkedList::isEmpty ( void ) : bool  public 
SplDoublyLinkedList::key ( void ) : mixed  public 
SplDoublyLinkedList::next ( void ) : void  public 
SplDoublyLinkedList::offsetExists ( mixed $index ) : bool  public 
SplDoublyLinkedList::offsetGet ( mixed $index ) : mixed  public 
SplDoublyLinkedList::offsetSet ( mixed $index , mixed $newval ) : void
  public SplDoublyLinkedList::offsetUnset ( mixed $index ) : void 
  public SplDoublyLinkedList::pop ( void ) : mixed  public 
SplDoublyLinkedList::prev ( void ) : void  public 
SplDoublyLinkedList::push ( mixed $value ) : void  public 
SplDoublyLinkedList::rewind ( void ) : void  public 
SplDoublyLinkedList::serialize ( void ) : string  public 
SplDoublyLinkedList::setIteratorMode ( int $mode ) : void  public 
SplDoublyLinkedList::shift ( void ) : mixed  public 
SplDoublyLinkedList::top ( void ) : mixed  public 
SplDoublyLinkedList::unserialize ( string $serialized ) : void 
  public SplDoublyLinkedList::unshift ( mixed $value ) : void  
 public SplDoublyLinkedList::valid ( void ) : bool}

Sử dụng SplStack

<?php
//SplStack Mode is LIFO (Last In First Out)
$q = new SplStack();
$q[] = 1;$q[] = 2;
$q[] = 3;
$q->push(4);
$q->add(4,5);
$q->rewind();
while($q->valid()){ 
 echo $q->current(),"\n"; 
 $q->next();}

Kết quả:

5
4
3
2
1

Lưu ý: Học viên tra cứu đầy đủ lớp SplStack ở đây: https://www.php.net/manual/en/class.splstack.php

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.