[Bài đọc] Các hàm thao tác với chuỗi

Tổng quan

Trong phần này sẽ liệt kê các hàm thông dụng để làm việc với chuỗi.

 • strlen($string): hàm trả về độ dài chuỗi 
  • <?phpecho strlen("Hello world!"); // outputs 12?>
 • str_word_count($string): hàm trả về số từ trong chuỗi
  • <?php
   echo str_word_count("Hello world!"); // outputs 2
   ?>
 • strrev($string): hàm đảo ngược chuỗi
  • <?php
   echo strrev("Hello world!"); // outputs !dlrow olleH
   ?>
 • strpos($string,$text): hàm tìm kiếm chuỗi $text trong chuỗi $string. Nếu tìm thấy, hàm trả về chỉ số ký tự đầu tiên tìm thấy của chuỗi. Nếu không tìm thấy, hàm trả về FALSE. 
  • <?php
   echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6
   ?>
 • str_replace($find, $replace, $string): hàm tìm kiếm chuỗi $find, thay thế chuỗi đó bằng $replace trong chuỗi ban đầu $string
  • <?php echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // outputs Hello Dolly!?>
 • substr(string,start,length): Hàm này có tác dụng cắt chuỗi $string, bắt đầu ở vị trí $strat và có giới hạn $length
  • <?php
   // Positive numbers: echo substr("Hello world", 10) . "<br>"; //d echo substr("Hello world", -1) . "<br>"; //d echo substr("Hello world", 0, 10) . "<br>"; //Hello worl echo substr("Hello world", 0, -1) . "<br>"; //Hello worl ?>
 • strtolower($string): Hàm có tác dụng chuyển chuỗi $string sang chữ  thường
 • <?php
  echo strtolower("Hello WORLD");//hello world
  ?>
 • strtoupper($string):Hàm có tác dụng chuyển đổi chuỗi $string sang chữ hoa
 • <?php
  echo strtoupper("Hello WORLD!");//HELLO WORLD!
  ?>
 • trim($string, $charlist): Hàm có tác dụng loại bỏ khoảng trắng hoặc các ký tự $charlist trong chuỗi $string 
 • <?php
  $str = "Hello World!";
  echo $str . "<br>";
  echo trim($str,"Hed!");//llo Worl
  ?>

Ngoài ra còn rất nhiều hàm giúp thao tác với chuỗi. Tham khảo danh sách các hàm và ý nghĩa sử dụng ở link dưới đây: https://www.w3schools.com/php/php_ref_string.asp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.