post-image

AND và OR trong MySQL

Tổng quan

Toán tử AND và OR trong MySQL được sử dụng để kết hợp nhiều điều kiện để thu hẹp dữ liệu trong một câu lệnh SQL. Hai toán tử này được gọi là toán tử liên hợp.

Các toán tử này cung cấp phương tiện để so sánh với các toán tử khác nhau trong cùng một câu lệnh MySQL.

Toán tử AND

Toán tử AND cho phép sự tồn tại của nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE của một câu lệnh MySQL.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của toán tử AND với một mệnh đề WHERE như sau:

SELECT column1, column2, columnN
FROM table_name
WHERE [condition1] AND [condition2]...AND [conditionN];

Bạn có thể kết hợp N điều kiện bằng toán tử AND. Đối với một hành động được thực hiện bởi các câu lệnh MySQL, cho dù đó là một transaction hoặc một truy vấn, tất cả các điều kiện AND và phải là TRUE.

Ví dụ

Giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau đây:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Sau đây là một ví dụ, lấy ID, NAME và SALARY từ bảng CUSTOMERS, với điều kiện SALARY lớn hơn 2000 và AGE dưới 25 tuổi:

SELECT ID, NAME, SALARY
FROM CUSTOMERS
WHERE SALARY > 2000 AND AGE < 25;

Câu lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

Toán tử AND và OR trong MySQL

oán tử OR

Toán tử OR được sử dụng để kết hợp nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE của câu lệnh SQL.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của toán tử OR với một mệnh đề WHERE như sau:

SELECT column1, column2, columnN
FROM table_name
WHERE [condition1] OR [condition2]...OR [conditionN]

Bạn có thể kết hợp N số điều kiện sử dụng toán tử OR. Đối với một hành động được thực hiện bởi các câu lệnh SQL, cho dù đó là một transaction hoặc truy vấn, chỉ có một trong những điều kiện OR phải là TRUE.

Ví dụ

Giả sử bảng CUSTOMERS có các bản ghi sau đây:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME   | AGE | ADDRESS  | SALARY  |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Ha Anh  | 32 | Da Nang  | 2000.00 |
| 2 | Van Ha  | 25 | Ha Noi  | 1500.00 |
| 3 | Vu Bang | 23 | Vinh   | 2000.00 |
| 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi  | 6500.00 |
| 5 | Hai An  | 27 | Ha Noi  | 8500.00 |
| 6 | Hoang  | 22 | Ha Noi  | 4500.00 |
| 7 | Binh   | 24 | Ha Noi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Đoạn mã hasa truy vấn sau, sẽ lấy các ID, NAME và Lương từ bảng SALARY, với điều kiện SALARY lớn hơn 2000 và AGE dưới 25.

SELECT ID, NAME, SALARY
FROM CUSTOMERS
WHERE SALARY > 2000 OR age < 25;

Câu lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

Toán tử AND và OR trong MySQL

Nguồn: https://viettuts.vn/mysql/toan-tu-and-va-or-trong-mysql

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.