post-image

Abstract và Interface trong PHP

Tổng quan

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm và sự khác biệt giữa Abstract và Interface trong OOP nói chung và trong PHP nói riêng.

Tổng quan về Abstract và Interface

Abstract và Interface

Abstract

a. Cú pháp của Abstract

 • Từ khóa abstract luôn đứng trước class cần khai báo phương thức trừu tượng.
 • Các class con kế thừa lớp Abstract bằng từ khóa extends.
 • Ta có 3 cách khai báo function hợp lệ như bên dưới 
<?php
  abstract class Parent_Class 
  {
   abstract public function someMethod1();
   abstract public function someMethod2($var_name);
   abstract public function someMethod3() : string;
  }

  class Sub_Class extends Parent_Class
  {
    public function someMethod3() : string 
    {
      //code
    }
  }
?>

b. Khái niệm

 • Là một lớp có ít nhất một phương thức trừu trượng.
 • Phương thức trừu tượng đơn giản là một lớp được khai báo tên nhưng chưa được định nghĩa. 

Tóm lại: Khai báo lớp Abstract để đó đã, xử lý gì thì để lớp con kế thừa lớp Abstract đấy rồi xử lý sau 

Interface

Nếu như abstract chỉ sự trừu tượng thì interface thể hiện sự đa hình của lập trình hướng đối tượng trong PHP.

a. Cú pháp Interface

 • Ta có thể hiểu, interface là giao diện.
 • Trước class luôn có từ khóa interface.
 • Để các lớp con có thể sử dụng phương thức interface thì cần có từ khóa implements đứng giữa.
 • Cách khai báo và gọi hàm giống như abstract.
<?php
interface Interface_Name 
  {
   public function someMethod1();
   public function someMethod2($name, $color);
   public function someMethod3() : string;
  }

class Sub_Class implements Interface_Name
  {
    public function someMethod1(); 
    {
      //code
    }
  }
?>

b. Khái niệm

 • Giao diện cho phép chỉ định một phương thức mà một lớp sẽ triển khai.
 • Nhiều lớp có thể sử dụng cùng một giao diện – tính đa hình.
 • Giao diện không có thuộc tính, các công cụ truy cập đều phải là public.

Ví dụ về Abstract và Interface

Ví dụ về Abstract

 • Tự mình thử để thấy nó hoạt động như thế nào nhé.
 • Tạo một file index.php, copy đoạn code dưới đây vào file đó, khởi động localhost (Xampp), gọi localhost trong trình duyệt với cú pháp:

Ai không biết có thể đọc Cách cài đặt xampp mà tôi đã viết lần đầu tiên khi bắt đầu khóa học này.

localhost:80/thu_muc_luu_tru/file.php

 • Lớp cha Fruits: Truyền một biến $name vào constructer và khởi tạo hàm intro() với thuộc tính trả về là một chuỗi

  // class cha
  abstract class Fruits
  {
    public $name;
    public function __construct($name)
    {
      $this->name = $name;
    }
    abstract public function intro(): string;
  }
 • Ở các lớp con: Bắt đầu triển khai hàm intro() kế thừa từ lớp cha, gọi đúng tên hàm intro() về và thực hiện trả về một chuỗi bên trong.
// Các class con
  class Apple extends Fruits
  {
    public function intro(): string
    {
      return "Hi! Ăn $this->name nhé?";
    }
  }

  class Orange extends Fruits
  {
    public function intro(): string
    {
      return "Bạn thích ăn $this->name không?";
    }
  }

  class Lemon extends Fruits
  {
    public function intro(): string
    {
      return "Hoặc bạn cũng có thể ăn $this->name! =)))))))";
    }
  }
 • Code tổng quát:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>

<body>
  <?php
  // class cha
  abstract class Fruits
  {
    public $name;
    public function __construct($name)
    {
      $this->name = $name;
    }
    abstract public function intro();
  }

  // Các class con
  class Apple extends Fruits
  {
    public function intro()
    {
      return "Hi! Ăn $this->name nhé?";
    }
  }

  class Orange extends Fruits
  {
    public function intro()
    {
      return "Bạn thích ăn $this->name không?";
    }
  }

  class Lemon extends Fruits
  {
    public function intro()
    {
      return "Hoặc bạn cũng có thể ăn $this->name! =)))))))";
    }
  }

  // Create objects from the child classes
  $apple = new Apple("Táo");
  echo $apple->intro();
  echo "<br><br>";

  $orange = new Orange("Cam");
  echo $orange->intro();
  echo "<br><br>";

  $lemon = new Lemon("Chanh");
  echo $lemon->intro();
  ?>
</body>

</html>

Ví dụ về Interface

 • Các bước khởi động với localhost giống như Abstract, bạn có thể lưu chương trình của interface sang một thư mục mới và gọi localhost với đường dẫn tới thư mục mới.

 • Interface: Định nghĩa một hàm taste()


  // Định nghĩa Interface
  interface Fruits
  {
    public function taste();
  }
 • Định nghĩa các class: Nếu muốn cho các class này có thể kết nối với Interface thì cần implements với mỗi class.
// Định nghĩa class
  class Apple implements Fruits
  {
    public function taste()
    {
      echo " Sweet and sour <br><br>";
    }
  }

  class Orange implements Fruits
  {
    public function taste()
    {
      echo " Sweet or sour <br><br>";
    }
  }

  class Lemon implements Fruits
  {
    public function taste()
    {
      echo " Sour ";
    }
  }
 • Code tổng quát:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>

<body>
  <?php
  // Định nghĩa Interface
  interface Fruits
  {
    public function taste();
  }

  // Định nghĩa class
  class Apple implements Fruits
  {
    public function taste()
    {
      echo " Sweet and sour <br><br>";
    }
  }

  class Orange implements Fruits
  {
    public function taste()
    {
      echo " Sweet or sour <br><br>";
    }
  }

  class Lemon implements Fruits
  {
    public function taste()
    {
      echo " Sour ";
    }
  }

  // Create a list of animals
  $apple = new Apple();
  $orange = new Orange();
  $lemon = new Lemon();
  $fruits = array($apple, $orange, $lemon);

  // Tell the animals to make a sound
  foreach ($fruits as $fruit) {
    $fruit->taste();
  }
  ?>
</body>

</html>

So sánh Abstract và Interface

Đến đây hẳn chắc có nhiều bạn cảm thấy hoang mang khi không biết anh Abstract và anh Interface ngoài cú pháp ra thì phương thức hoạt động của hai anh ấy khác nhau ở chỗ nào. Do đó, tôi đã có một vài sàng lọc như sau:

 • Thuộc tính: Abstract có, Interface không có.
 • Công cụ truy cập: Abstract dùng protected và public, Interface chỉ dùng public.
 • Vốn dĩ các phương thức trong giao diện là trừu tượng nên nếu bạn triển khai những phương thức này trong phương thức Abstract là không cần thiết.
 • Các lớp vừa triển khai một Interface nhưng cũng có thể kế thừa một lớp khác, thí dụ:

class Lemon extends Fruits implements Fruits1

Nguồn: https://viblo.asia/p/cach-dung-abstract-class-va-interface-trong-php-djeZ1VVGlWz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.