post image

Xây dựng lớp với các thuộc tính & phương thức

Lập trình Hướng Đối tượng (OOP) cho người mới bắt đầu với PHP Để hiểu được phần hướng dẫn này bạn nên có hiểu biết căn bản về hàm, biến, cấu trúc điều kiện và vòng lặp. Bài hướng dẫn về lập trình hướng đối tượng với PHP được trình bày qua 22 bước.  >>>