post-image

LIMIT trong MySQL

Mệnh đề LIMIT trong MySQL được sử dụng để hạn chế số lượng bản ghi được trả về bởi câu lệnh SELECT. Trong bài viết này cùng nhau tìm hiểu về nó nhé. Cú pháp Cú pháp cơ bản của mệnh đề LIMIT với câu lệnh SELECT sẽ như sau. SELECT     column1,column2,… FROM     table LIMIT offset,

post-image

LIKE trong MySQL

Mệnh đề LIKE trong MySQL được sử dụng để so sánh một giá trị với các giá trị tương tự sử dụng toán tử ký tự đại diện (wildcard). Có hai ký tự đại diện được sử dụng kết hợp với toán tử này. Phần trăm (%) Dấu gạch dưới (_) Dấu phần trăm (%) thể

post-image

DELETE trong MySQL

Câu lệnh DELETE trong MySQL được sử dụng để xóa các bản ghi hiện có từ một bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với truy vấn DELETE để xóa các hàng đã chọn, nếu không tất cả các bản ghi sẽ bị xóa. Trong bài viết này chúng ta hãy cùng nhau

post-image

UPDATE trong MySQL

Câu lệnh UPDATE trong MySQL được sử dụng để sửa đổi các bản ghi hiện có trong một bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với câu lệnh truy vấn này để cập nhật các bản ghi đã chọn, nếu không tất cả các bản ghi sẽ bị ảnh hưởng. Trong bài viết

post-image

AND và OR trong MySQL

Toán tử AND và OR trong MySQL được sử dụng để kết hợp nhiều điều kiện để thu hẹp dữ liệu trong một câu lệnh SQL. Hai toán tử này được gọi là toán tử liên hợp. Các toán tử này cung cấp phương tiện để so sánh với các toán tử khác nhau trong

post-image

WHERE trong MySQL

WHERE trong MySQL được sử dụng để chỉ định một điều kiện trong khi lấy dữ liệu từ một bảng hoặc bằng cách join với nhiều bảng. Nếu điều kiện thỏa mãn, thì nó trả về một giá trị cụ thể từ bảng. Bạn nên sử dụng mệnh đề WHERE để lọc các bản ghi

post-image

Select trong MySQL sử dụng như thế nào?

Câu lệnh SELECT trong MySQL được sử dụng để lấy dữ liệu từ một bảng cơ sở dữ liệu trả về dữ liệu này dưới dạng một bảng kết quả. Các bảng kết quả này được gọi là tập kết quả (result-sets). Vậy câu lệnh Select trong MySQL được sử dụng như thế nào? Làm thế nào

post-image

Insert trong MySQL

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu lệnh Insert trong MySQL nhé. Câu lệnh INSERT trong MySQL được sử dụng để chèn dữ liệu vào bảng. Cú pháp Cú pháp SQL cơ bản của lệnh INSERT INTO để chèn dữ liệu vào trong bảng MySQL là: INSERT INTO ten_bang(ten_truong_1, ten_truong_2, …

post-image

Thao tác với bảng trong MySQL

Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về cách cài đặt MySQL, bài viết này hãy cùng nhau tìm hiểu về các câu lệnh được sử dụng để thao tác với bảng trong MySQL nhé. Tạo bảng Câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để tạo một table mới. Cú pháp rút gọn

post-image

Mô hình dữ liệu quan hệ là gì?

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Và tại sao lại cần nó nhé. Mô hình dữ liệu quan hệ là gì ? Mô hình dữ liệu quan hệ(Relational Data Model)  bao gồm một hoặc nhiều quan hệ (Relation). Thực thể và