[Thực hành] View trong MySql

Mục tiêu Luyện tập tạo view trong MySql Mô tả Tạo view trên cơ sở dữ liệu classicmodels. Chúng ta có bảng customers như sau: Hướng dẫn Tạo View có tên customer_views truy vấn dữ liệu từ bảng customers để lấy các dữ liệu: customerNumber, customerName, phone bằng câu lệnh SELECT: CREATE VIEW customer_views AS SELECT

[Bài đọc] Các hàm thông dụng của SQL

Trong các phần sau đây, chúng ta sẽ sử dụng bảng products có cấu trúc như trong hình để minh hoạ cho các ví dụ sử dụng các hàm thông dụng trong SQL. 1. Hàm AVG() Hàm AVG() trả về giá trị trung bình của một cột kiểu số. SELECT AVG(column_name)FROM table_nameWHERE condition; Trong đó:  column_name là tên

[Thực hành] Các hàm thông dụng trong SQL

Mục tiêu Luyện tập sử dụng các hàm trong SQL. Mô tả Hoàn thành Phần 3: Aggregate Functions của khoá học SQL trên CodeCademy: https://www.codecademy.com/learn/learn-sql

[Thực hành] Truy vấn dữ liệu nâng cao

Mục tiêu Luyện tập sử dụng WHERE với AND và OR Mô tả Sử dụng CSDL bán hàng có sẵn, hiển thị các dữ liệu với nhiều điều kiện khác nhau Hướng dẫn nộp bài: Up code lên github Paste link github vào phần nộp bài Các bước thực hiện Sử dụng AND Quan sát

[Thực hành] Câu lệnh GROUP BY

[Thực hành] Câu lệnh GROUP BY Mục đích Luyện tập sử dụng câu lệnh GROUP BY. Mô tả bài toán Sử dụng csdl classicmodels để thực hiện các truy vấn với các hàm tập hợp kết hợp với mệnh đề group by, having. Hướng dẫn nộp bài: Up code lên github Paste link github vào

[Bài đọc] Tăng tốc độ truy vấn trong MySQLURL

Tăng tốc độ truy vấn trong mysql MySql 1. Các nguyên nhân làm chậm truy vấn Ngoài nguyên nhân khiến cho việc truy vấn dữ liệu ứng dụng của bạn bị chậm. Loại bỏ các nguyên nhân vật lý như thiếu bộ nhớ, kết nối mạng chậm, dưới đây là một số nguyên nhân khách

[Thực hành] Lớp Animal và interface Edible

Mục tiêu Luyện tập thiết kế và triển khai mô hình lớp đối tượng sử dụng lớp trừu tượng và interface. Điều kiện Biết cách  sử dụng lớp trừu tượng và interface. Mô tả Để dễ dàng gọi (sử dụng) phương thức makeSound() của các đối tượng mô phỏng động vật, tạo lớp trừu tượng Animal. Triển khai

[Bài đọc] Câu lệnh JOIN

Mệnh đề JOIN được sử dụng để kết hợp các hàng từ hai hay nhiều bảng, dựa trên cột liên quan giữa chúng. JOIN gồm 3 loại cơ bản INNER JOIN, LEFT JOIN, SELF JOIN. INNER JOIN Mệnh đề INNER JOIN khớp các hàng trong một bảng với các hàng trong các bảng khác và

[Bài đọc] Toán tử AND và ORPage

[Bài đọc] Toán tử AND và OR Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng toán tử AND và OR khi thao tác với biểu thức dạng boolean để lọc dữ liệu với mệnh đề WHERE. Toán tử AND Toán tử AND là một toán tử logic kết hợp hai hay nhiều