Biến

Biến là “container” cho việc lưu trữ thông tin. Khai báo biến Trong PHP, một biến bắt đầu bằng ký hiệu $, theo sau là tên biến. Hãy quan sát cách khai báo biến dưới đây: Sau khi thực thi khối lệnh trên, biến $txt sẽ chứa giá trị Hello world!, biến $x chứa giá

Giới thiệu về PHP

Mã nguồn php là được thực thi trên server, và kết quả văn bản HTML được gửi trả lại trình duyệt. Cú pháp cơ bản Mã nguồn PHP có thể đặt ở bất kỳ đâu trong tài liệu. Một mã nguồn/kịch bản PHP bắt đầu cùng với <?php và kết thúc bằng ?> Mặc định phần

Câu lệnh switch

Câu lệnh switch thường được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau trên các điều kiện khác nhau. Câu lệnh switch Sử dụng câu lệnh switch để chọn một hoặc nhiều khối mã nguồn để thực thi. Cú pháp: Khối lệnh này hoạt động như sau: Trước tiên có một biểu thức n (thông

Câu lệnh if…else…elseif

Các câu lệnh điều kiện thường được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau trên các điều kiện khác nhau. Câu lệnh điều kiện Bình thường khi chúng ta viết code, chúng ta muốn các hành động khác nhau cho các điều kiện khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng câu

Toán tử

Các toán tử thường được sử dụng để thực hiện phép tính trên biến và giá trị. PHP chia các toán tử thành các nhóm dưới đây: Toán tử số học Toán tử gán Toán tử so sánh Toán tử tăng/giảm Toán tử logic Toán tử chuỗi Toán tử mảng Toán tử số học Các

Hằng – constants

Hằng số Hằng số giống như các biến nhưng chúng được định nghĩa giá trị không thể thay đổi. Một hằng số là một đối tượng xác định cho một giá trị đơn giản. Giá trị này không thể sửa đổi trong khi thực thi. Một tên hằng số hợp lệ bắt đầu cùng với

Các hàm thao tác với chuỗi

Strings Chuỗi là một tập ký tự, như “Hello world!”. Các hàm làm việc với chuỗi Trong chương này chúng ta sẽ xem xét một số hàm thường được sử dụng để thao tác với chuỗi. Lấy độ dài của một chuỗi strlen() sẽ trả về độ dài của một chuỗi. Ví dụ dưới đây sẽ

Kiểu dữ liệu

Các biến có thể lưu trữ dữ liệu của các kiểu khác nhau và các kiểu dữ liệu khác nhau có thể thực hiện mọi thứ khác nhau. PHP hỗ trợ các kiểu dữ liệu dưới đây: String Integer Float Boolean Array Object NULL Resource String Chuỗi là một tập các ký tự, ví dụ