Kiểu dữ liệu

Các biến có thể lưu trữ dữ liệu của các kiểu khác nhau và các kiểu dữ liệu khác nhau có thể thực hiện mọi thứ khác nhau. PHP hỗ trợ các kiểu dữ liệu dưới đây: String Integer Float Boolean Array Object NULL Resource String Chuỗi là một tập các ký tự, ví dụ