[Bài đọc] Tạo Store Procedure trong MySql với tham số

Bạn có thể tạo một tham số bằng IN và OUT. IN được sử dụng để lấy tham số đầu vào và OUT có thể được sử dụng cho đầu ra. Cú pháp như sau: DELIMITER // CREATE PROCEDURE yourProcedureName(IN yourParameterName dataType,OUT    yourParameterName dataType ) BEGIN yourStatement1; yourStatement2; . . N END; // DELIMITER

[Bài đọc] Tạo MySQL stored procedures

Store Procedure (thủ tục lưu trữ), có thể được định nghĩa là chương trình con giống như một chương trình con được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Trong ngữ cảnh của MySQL, nó là một phân đoạn các câu lệnh SQL khai báo được lưu trữ bên trong danh mục cơ sở dữ

Ứng dụng quản lý khách hàngAssignment

Mục tiêu Luyện tập phát triển các ứng dụng quản lý sử dụng kiến trúc MVC. Điều kiện – Nắm được kiến trúc MVC – Biết cách triển khai các ứng dụng quản lý sử dụng kiến trúc MVC Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng quản lý khách

[Bài đọc] MySQL – INDEXES

Một chỉ mục (index) là một cấu trúc dữ liệu giúp cải thiện tốc độ hoạt động trong một bảng. Các chỉ mục có thể được tạo bằng cách sử dụng một hoặc nhiều cột, giúp tra cứu ngẫu nhiên các bản ghi nhanh chóng và sắp xếp các bản ghi hiệu quả. Trong khi

[Thực hành] Triển khai interface ‘Comparable’ cho các lớp hình học

Mục tiêu Luyện tập thiết kế và triển khai interface. Điều kiện Biết cách thiết kế và triển khai interface. Mô tả Sử dụng interface Comparable và triển khai phương thức compareTo() để hỗ trợ so sánh “hơn, kém, bằng” các đối tượng của các lớp hình học. Sử dụng sort() để triển khai compareTo() , viết một chương trình sử dụng phương

[Thực hành] Chỉ mục trong MySql

Mục tiêu Thực hành tạo chỉ mục trong MySql Mô tả Hãy xem xét ví dụ sau để tìm hiểu và so sánh về tốc độ khi đánh index cho cách trường Hướng dẫn nộp bài: Up mã nguồn lên github Dán link github vào phần nộp bài Hướng dẫn Các bạn download cơ sở

[Thực hành] Store Procedure

Mục tiêu Luyện tập sử dụng store procedure trong MySql  Mô tả Thực hành tạo store procedure trên cơ sở dữ liệu classicmodels. Chúng ta có bảng customers như sau: Hướng dẫn Stored Procedure được định nghĩa như một tập các khai báo sql được lưu trữ ngay trong cơ sở dữ liệu (database) và sau

[Thực hành] Truyền tham số vào Store Procedure

Mục tiêu Luyện tập tạo store procedure Mô tả Thực hành luyện tập tạo store procedure trên cơ sở dữ liệu classicmodels. Chúng ta có bảng customers như sau: Hướng dẫn Trong MYSQL thì sẽ tồn tại ba loại Tham số đó là tham số IN, tham số OUT và tham số INOUT IN: Đây

[Bài đọc] Glyphicons trong Bootstrap

Chương này sẽ thảo luận về Glyphicons, cách sử dụng và một số ví dụ. Bootstrap có 200 glyphs trong định dạng phông chữ. Bây giờ chúng ta hãy hiểu Glyphicons là gì. Glyphicons là gì? Glyphicons là các biểu tượng phông chữ mà bạn có thể sử dụng trong các dự án web của bạn. Glyphicons Halflings không