post-image

[Thực hành] Tạo một đối tượng duy nhất của lớp

Mục tiêu Luyện tập sử dụng phương thức static và thuộc tính static. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một lớp Application và đảm bảo rằng chỉ có một đối tượng Application duy nhất được tạo ra. Kỹ thuật này là rất hữu ích trong những trường hợp chúng ta muốn chia

post-image

[Thực hành] Refactoring – tách phương thức

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật tách phương thức. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách phương thức dựa trên mã nguồn có sẵn. Hướng dẫn Bước 1: Chạy mã nguồn có sẵn Tải mã nguồn về từ địa chỉ: https://github.com/codegym-vn/php-cleancode-refactoring-method-extraction Mở file Cylinder.php và CylinderTest.php để tìm hiểu về mã nguồn. Bước 2: Áp dụng

post-image

[Thực hành] Đếm số lượng đối tượng của một lớp

Mục tiêu Luyện tập sử dụng thuộc tính static. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ khai báo một lớp Application, và đếm xem đã có bao nhiêu đối tượng của lớp Application đã được sinh ra. Hướng dẫn Mã nguồn lớp Application: <?phpclass Application {private $name;public static $count = 0; public function __construct($name){$this->name

post-image

[Thực hành] Refactoring – tách biến

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật tách biến. Điều kiện: – Vận dụng được kỹ thuật tách biến Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách biến dựa trên mã nguồn có sẵn. Hướng dẫn Bước 1: Chạy mã nguồn có sẵn Tải mã nguồn tại: https://github.com/codegym-vn/php-cleancode-refactoring-variable-extraction.git Mở file FizzBuzz.php, FizzBuzzMain.php và

post-image

[Bài đọc] Namespace

Sử dụng namespace Cũng giống như trường hợp của các file và thư mục, việc truy cập đến một file hoặc thư mục được thực hiện theo 2 cách: tương đối (relative) hoặc tuyệt đối (absolute). Truy cập theo đường dẫn tương đối có nghĩa là căn cứ vào vị trí hiện tại (current location).

post-image

Sắp xếp mảng

Các phần tử của mảng có thể sắp xếp theo thứ tự tăng/giảm dần theo ký tự trong bảng chữ cái hoặc số. Các hàm sắp xếp mảng       Trong chương này, chúng ta sẽ đi thông qua một số hàm sắp xếp trong PHP bên dưới đây: sort () –  Sắp xếp mảng tăng dần rsort()

post-image

[Thực hành] Refactoring – đổi tên biến và tách hằng

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật đổi tên biến. Điều kiện: Biết cách sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc được sử dụng là: Đổi tên biến và Tách hằng. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ thực hiện thao tác tái cấu trúc mã nguồn của một ứng dụng có sẵn: Kỹ thuật tái cấu trúc

post-image

[Bài đọc] Phương thức static và thuộc tính static

Khi sử dụng từ khoá static với các thành phần của một lớp thì chúng có thể được truy cập thông qua tên của lớp mà không cần khởi tạo đối tượng. Một thuộc tính static thì không thể được truy cập thông qua một đối tượng của lớp đó, nhưng một phương thức static

post-image

Mức độ truy cập (visibility) của các thành phần

Mức độ truy cập (visibility) của một thuộc tính (property), một phương thức (method) hoặc một hằng số (constant) có thể được quy định bằng cách sử dụng một trong các từ khoá public, protected hoặc private. Các thành phần được khai báo public thì có thể được truy cập từ bất cứ đâu. Các thành phần được khai