Các hàm thao tác với chuỗi

Strings Chuỗi là một tập ký tự, như “Hello world!”. Các hàm làm việc với chuỗi Trong chương này chúng ta sẽ xem xét một số hàm thường được sử dụng để thao tác với chuỗi. Lấy độ dài của một chuỗi strlen() sẽ trả về độ dài của một chuỗi. Ví dụ dưới đây sẽ

Kiểu dữ liệu

Các biến có thể lưu trữ dữ liệu của các kiểu khác nhau và các kiểu dữ liệu khác nhau có thể thực hiện mọi thứ khác nhau. PHP hỗ trợ các kiểu dữ liệu dưới đây: String Integer Float Boolean Array Object NULL Resource String Chuỗi là một tập các ký tự, ví dụ