[Bài đọc] Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản

Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) là gì ? Cấu trúc dữ liệu là cách lưu trữ, tổ chức dữ liệu có thứ tự, có hệ thống để dữ liệu có thể được sử dụng một cách hiệu quả. Dưới đây là hai khái niệm nền tảng hình thành nên một cấu trúc dữ liệu:

[Bài đọc] Cấu trúc dữ liệu (Data Structure)

Trong khoa học máy tính, cấu trúc dữ liệu là một cách lưu dữ liệu trong máy tính sao cho nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả. Cấu trúc dữ liệu là hình thức tổ chức một nhóm dữ liệu bao gồm các chức năng: Lưu trữ dữ liệu Cung cấp các

post-image

[Thực hành] Quản lí sản phẩm

Mục tiêu Luyện tập việc sử dụng các từ khoá public, private, sử dụng getter/setter và namespace. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng đơn giản để quản lí danh sách sản phẩm. Ứng dụng này chỉ nhằm mục đích minh hoạ cho 2 tính năng: Thêm sản phẩm Hiển

post-image

[Bài đọc] Các hàm của mảng trong PHP

Ở trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về cấu trúc mảng trong PHP: https://james.codegym.vn/mod/page/view.php?id=6465 Sau đây, chúng ta sẽ liệt kê danh sách các hàm được cung cấp sẵn để thao tác với mảng. Hàm Mô tả PHP array() Tạo một mảng 3 array_change_key_case() Trả về một mảng với tất cả key

post-image

[Thực hành] Tạo một đối tượng duy nhất của lớp

Mục tiêu Luyện tập sử dụng phương thức static và thuộc tính static. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một lớp Application và đảm bảo rằng chỉ có một đối tượng Application duy nhất được tạo ra. Kỹ thuật này là rất hữu ích trong những trường hợp chúng ta muốn chia

post-image

[Thực hành] Refactoring – tách phương thức

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật tách phương thức. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách phương thức dựa trên mã nguồn có sẵn. Hướng dẫn Bước 1: Chạy mã nguồn có sẵn Tải mã nguồn về từ địa chỉ: https://github.com/codegym-vn/php-cleancode-refactoring-method-extraction Mở file Cylinder.php và CylinderTest.php để tìm hiểu về mã nguồn. Bước 2: Áp dụng

post-image

[Thực hành] Đếm số lượng đối tượng của một lớp

Mục tiêu Luyện tập sử dụng thuộc tính static. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ khai báo một lớp Application, và đếm xem đã có bao nhiêu đối tượng của lớp Application đã được sinh ra. Hướng dẫn Mã nguồn lớp Application: <?phpclass Application {private $name;public static $count = 0; public function __construct($name){$this->name

post-image

[Thực hành] Refactoring – tách biến

Mục tiêu Luyện tập kỹ thuật tách biến. Điều kiện: – Vận dụng được kỹ thuật tách biến Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật tách biến dựa trên mã nguồn có sẵn. Hướng dẫn Bước 1: Chạy mã nguồn có sẵn Tải mã nguồn tại: https://github.com/codegym-vn/php-cleancode-refactoring-variable-extraction.git Mở file FizzBuzz.php, FizzBuzzMain.php và

post-image

[Bài đọc] Namespace

Sử dụng namespace Cũng giống như trường hợp của các file và thư mục, việc truy cập đến một file hoặc thư mục được thực hiện theo 2 cách: tương đối (relative) hoặc tuyệt đối (absolute). Truy cập theo đường dẫn tương đối có nghĩa là căn cứ vào vị trí hiện tại (current location).

post-image

Sắp xếp mảng

Các phần tử của mảng có thể sắp xếp theo thứ tự tăng/giảm dần theo ký tự trong bảng chữ cái hoặc số. Các hàm sắp xếp mảng       Trong chương này, chúng ta sẽ đi thông qua một số hàm sắp xếp trong PHP bên dưới đây: sort () –  Sắp xếp mảng tăng dần rsort()