post-image

Sắp xếp mảng

Mảng

Các phần tử của mảng có thể sắp xếp theo thứ tự tăng/giảm dần theo ký tự trong bảng chữ cái hoặc số.

Các hàm sắp xếp mảng      

Trong chương này, chúng ta sẽ đi thông qua một số hàm sắp xếp trong PHP bên dưới đây:

 • sort () –  Sắp xếp mảng tăng dần
 • rsort() – Sắp xếp mảng giảm dần
 • asort() – sắp xếp mảng (một chiều và chỉ số – associative arrays) tăng dần, theo giá trị
 • ksort() – sắp xếp mảng (một chiều và chỉ số – associative arrays) tăng dần, theo khóa
 • arsort() – sắp xếp mảng (một chiều và chỉ số – associative arrays) giảm dần, theo giá trị
 • krsort() – Sắp xếp mảng (một chiều và chỉ số – associative arrays) giảm dần, theo khóa

Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần – sort()

Theo dõi ví dụ bên dưới đây sắp xếp các phần tử của một mảng $cars theo thứ tự tăng dần chữ cái:

<?php
  $cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
  sort($cars);
?>

Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần – rsort()

Theo dõi ví dụ bên dưới đây sắp xếp các phần tử của mảng $cars theo thứ tự giảm dần của chữ cái:

<?php
  $cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
  rsort($cars);
?>

asort() – sắp xếp mảng tăng dần theo giá trị

<?php 
  $age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); 
  asort($age);
?>

ksort() – sắp xếp mảng tăng dần theo khóa

<?php $age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); ksort($age);?>

arsort() – sắp xếp mảng giảm dần theo giá trị

<?php
  $age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43"); 
  arsort($age);
?>

krsort() – sắp xếp mảng giảm dần theo khóa

<?php
  $age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
  krsort($age);
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.