[Thực hành] Triển khai interface ‘Comparable’ cho các lớp hình học

Lập trình Hướng Đối tượng

Mục tiêu

Luyện tập thiết kế và triển khai interface.

Điều kiện

Biết cách thiết kế và triển khai interface.

Mô tả

Sử dụng interface Comparable và triển khai phương thức compareTo() để hỗ trợ so sánh “hơn, kém, bằng” các đối tượng của các lớp hình học. Sử dụng sort() để triển khai compareTo() , viết một chương trình sử dụng phương thức sort() để kiểm thử compareTo(). 

Hướng dẫn

Bước 1: Lớp Circle: Tạo mới một tệp với tên Circle.php

<?php
class Circle{
    public $radius;
    public $name;
    public function __construct($name, $radius)
    {
        $this->radius = $radius;
        $this->name = $name;
    }
    public function getName()
    {
        return $this->name;
    }
    public function setName($name)
    {
        $this->name = $name;
    }
    public function getRadius()
    {
        return $this->radius;
    }
    public function setRadius($radius)
    {
        $this->radius = $radius;
    }
}

Bước 2:  interface Comparable: Tạo mới tệp với tên Comparable.php

<?php
interface Comparable{
    public function compareTo($objOther);
}

Bước 3: Tạo một lớp ComparableCircle kế thừa lớp Circle, triển khai interface Comparable:

<?php
include "Circle.php";
include "Comparable.php";
class ComparableCircle extends Circle implements Comparable{
    public function __construct($name, $radius)
    {
        parent::__construct($name, $radius);
    }
    public function compareTo($circleOther)
    {
        $circleOtherRadius = $circleOther->getRadius();
        if ($this->getRadius() > $circleOtherRadius) {            return 1;
        }  else if($this->getRadius() < $circleOtherRadius) {            return -1;
        } else {
            return 0;
        }
    }
}

Bước 4: chương trình chạy thử ComparableCircleMain: Tạo mới tệp với tên ComparableCircleMain.php

include "ComparableCircle.php";
$circleOne = new ComparableCircle('circleOne', 8);
$circleTwo = new ComparableCircle('circleTwo', 2);
var_dump($circleOne->compareTo($circleTwo));

Chạy chương trình và quan sát kết quả.

Mã nguồn tham khảo: https://github.com/codegym-vn/php-interface-comparable

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.