[Bài đọc] Ghi đè phương thức (Override method)

Lập trình Hướng Đối tượng

Ghi đè phương thức là gì?

Ghi đè phương thức (override method) là cơ chế cho phép lớp một lớp con viết lại một phương thức đã có trong lớp cha. Chẳng hạn:

class A{
function m(){
echo 'This method is defined inside class A';
}
}
class B extends A{
  function m(){
         echo 'This method is overrided by class B';
     }   
}

Với ví dụ trên, lớp B kế thừa lớp A, tức là lớp B thừa hưởng phương thức m() của lớp A. Nhưng lớp B lại “ghi đè” phương thức m() có sẵn này.

Như vậy, với đoạn mã sau:

$b = new B();

$b->m();

Thì kết quả nhận được sẽ là:

This method is overrided by class B

Ghi đè phương thức được sử dụng để làm gì?

Ghi đè phương thức được sử dụng trong trường hợp phương thức được định nghĩa ở lớp cha không phù hợp để sử dụng ở lớp con, do đó lớp con cần định nghĩa lại phương thức này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.