post-image

Session trong PHP

Một cách khác để làm dữ liệu có thể truy cập trên các trang khác nhau của toàn bộ một Website là sử dụng một PHP Session. Một session tạo ra một file trong một thư mục tạm thời trên Server, nơi đã đăng kí các biến session và các giá trị của chúng được

post-image

Phương thức GET & POST trong PHP

Có 2 cách để Client có thể gửi thông tin cho Web Server: Phương thức GET Phương thức POST Trước khi trình duyệt gửi thông tin, nó mã hóa nó bởi sử dụng một giản đồ gọi là URL encoding. Trong giản đồ này, các cặp name/value được kết hợp với kí hiệu = và

post-image

Cookie trong PHP

Cookie là các text file lưu giữ trên Client và chúng được giữ với mục đích là theo dõi. PHP hỗ trợ các HTTP Cookie. Có 3 bước để xác định người dùng trả về: Script phía Server gửi một tập các Cookie cho trình duyệt. Ví dụ: tên, tuổi, … Trình duyệt lưu trữ

post-image

PHP | Câu lệnh lặp

Cũng giống như những ngôn ngữ lập trình khác, vòng lặp trong PHP được sử dụng để thực hiện một câu lệnh hoặc một khối lệnh, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi một điều kiện nhất định được thoả mãn. Điều này giúp cho người dùng tiết kiệm được cả thời gian

post-image

PHP | Vòng lặp foreach

Vòng lặp này được dùng để duyệt phần tử của mảng. Qua mỗi lần lặp thì 1 phần tử của mảng sẽ được dùng và lần lặp tiếp theo thì sẽ đến phần tử tiếp theo được dùng. Syntax: Ví dụ: Output: Bài trước: Vòng lặp do-while trong PHP. Tham khảo: https://www.php.net/manual/en/control-structures.foreach.php

post-image

PHP | Vòng lặp do-while

Đây là kiểu vòng lặp kiểm tra điều kiện sau, tức là bắt đầu vòng lặp, nó sẽ thực hiện khối lệnh, sau đó rồi mới kiểm tra điều kiện. Vì thế, khối lệnh sẽ được thực hiện ít nhất 1 lần khi dùng vòng lặp do-while. Sau khi thực hiện 1 lần, chương trình

post-image

PHP | Vòng lặp while

Vòng lặp while cũng dùng kiểu kiểm tra trước điều kiện giống for, tức là kiểm tra điều kiện trước (ở đầu vòng lặp), nếu điều kiện là đúng thì thực hiện khối lệnh bên trong vòng lặp, và cứ lặp đi lặp lại chừng nào mà điều kiện vẫn là đúng. Syntax: Ví dụ:

post-image

PHP | Vòng lặp for

Kiểu lặp này được sử dụng khi người dùng đã xác định được trước rằng khối lệnh này sẽ được thực hiện bao nhiêu lần. Tức là số lần lặp là được biết trước. Loại vòng lặp này khá dễ để kiểm soát bởi tính đơn giản và chặt chẽ của nó. Sẽ có 3

post-image

PHP | Hàm (phần 2)

Giá trị mặc định của tham số Ví dụ tiếp theo hướng dẫn các dùng tham số mặc định. Nếu ta gọi hàm setHeight() mà không truyền tham số thì giá trị mặc định sẽ được truyền vào: Giá trị trả về của hàm Để hàm có giá trị trả về, dùng return: Giá trị

post-image

PHP | Hàm (phần 1)

Điểm mạnh thực sự của PHP đến từ các hàm của nó. PHP có hơn 1000 hàm có sẵn và người dùng vẫn có thể tạo các hàm/chương trình con tuỳ ý. Hàm do người dùng cài đặt trong PHP Ngoài những hàm có sẵn, người dùng có thể tự tạo hàm và chương trình