post-image

PHP | Hàm (phần 2)

Cơ bản

Giá trị mặc định của tham số

Ví dụ tiếp theo hướng dẫn các dùng tham số mặc định. Nếu ta gọi hàm setHeight() mà không truyền tham số thì giá trị mặc định sẽ được truyền vào:

<?php

function setHeight(int $minheight = 50)
{
  echo "Do cao la : $minheight \n";
}

setHeight(350);
setHeight(); // Sẽ dùng giá trị mặc định là 50
setHeight(135);
setHeight(80);

?> Code language: HTML, XML (xml)

Giá trị trả về của hàm

Để hàm có giá trị trả về, dùng return:

<?php declare(strict_types=1);
 
function sum(int $x, int $y) 
{
  $z = $x + $y;
  return $z;
}

echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "<br>";
echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "<br>";
echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);

?> Code language: HTML, XML (xml)

Giá trị trả về có kiểu dữ liệu

PHP 7 cũng hỗ trợ việc đặt kiểu dữ liệu cho return. Cũng như khai báo kiểu dữ liệu ở tham số của hàm, nếu kiểu giá trị không đúng thì chương trình cũng trả về lỗi “Fatal Error”.

Để khai báo kiểu dữ liệu trả về của hàm, thêm dấu hai chấm “:” và kiểu ngay trước dấu mở ngoặc nhọn.

Ví dụ:

<?php declare(strict_types=1);

function addNumbers(float $a, float $b) : float 
{
  return $a + $b;
}

echo addNumbers(1.2, 5.2);

?> Code language: HTML, XML (xml)

Bạn có thể trả về với kiểu dữ liệu khác, nhưng hãy chắc chắn là khi trả về, kiểu dữ liệu phải đúng.

<?php declare(strict_types=1);
 
function addNumbers(float $a, float $b) : int 
{
  return (int)($a + $b);
}

echo addNumbers(1.2, 5.2);

?> Code language: HTML, XML (xml)

Truyền hàm bằng các truyền địa chỉ (truyền bằng reference):

Các bạn tham khảo bài viết này.

Tham khảo:

https://www.php.net/manual/en/functions.internal.php

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.