Câu lệnh if…else…elseif

Câu lệnh điều kiện

Các câu lệnh điều kiện thường được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau trên các điều kiện khác nhau.

Câu lệnh điều kiện

Bình thường khi chúng ta viết code, chúng ta muốn các hành động khác nhau cho các điều kiện khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh điều kiện trong mã nguồn để thực hiện điều đó.

Trong PHP chúng ta có các câu lệnh điều kiện như sau:

  • Câu lệnh if – Thực thi một đoạn mã nguồn nếu một điều là true
  • Câu lệnh if…else  – Thực thi một đoạn mã nguồn nếu một điều kiện là true và mã nguồn khác nhếu điều kiện khác là false
  • Câu lệnh if…else if…else – Thực thi một đoạn mã nguồn cho nhiều hơn 2 điều kiện
  • Câu lệnh switch – Chọn một hoặc nhiều khối mã nguồn để thực thi

Câu lệnh If

Các mã lệnh trong câu lệnh if được thực thi khi điều kiện là đúng

Cú pháp:

if (condition) {     code to be executed if condition is true;}

Theo dõi ví dụ dưới đây sẽ hiển thị “Have a good day!” nếu giờ hiện tại là nhỏ hơn 20:

<?php $t = date("H");  if ($t < "20") {     echo "Have a good day!"; }?>

Câu lệnh if…else

Câu lệnh này sẽ thực thi một đoạn mã nguồn nếu một điều kiện là true và sẽ thực thi đoạn mã nguồn khác nếu như điều kiện là false

Cú pháp:

if (condition) {     code to be executed if condition is true;} else {     code to be executed if condition is false;}

Ví dụ sau sẽ hiển thị ra have a good day! nếu thời gian hiện tại nhỏ hơn 20 còn không sẽ hiển thị have a good night!

<?php $t = date("H");  if ($t < "20") {     echo "Have a good day!"; } else {     echo "Have a good night!"; }?>

Câu lệnh if…else if…else

Câu lệnh if…else if…else sẽ thực thi mã nguồn khác nhau cho nhiều hơn 2 điều kiện.

Cú pháp:

if (condition) {     code to be executed if this condition is true; } elseif (condition) {     code to be executed if this condition is true; } else {     code to be executed if all conditions are false; }

Ví dụ dưới đây sẽ hiển thị ra “Have a good morning!” nếu thời gian hiện tại nhở hơn 10 và “Have a good day!” nếu thời gian hiện tại nhỏ hơn 20. Nếu không nó sẽ hiển thị ra “Have a good night!”.

<?php $t = date("H");  if ($t < "10") {     echo "Have a good morning!"; } elseif ($t < "20") {     echo "Have a good day!"; } else {     echo "Have a good night!"; }?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.